Izdvojene novosti


Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« s ciljem unaprjeđenja kvalitete ili dodavanja vrijednosti proizvodima akvakulture iz članka 4. stavka 1. točke f) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3. /II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« (Narodne novine broj 77/20), a koja obuhvaćaju troškove iz točke 3. podtočki 1. i 2. ovoga natječaja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Korisnici u okviru ovog natječaja su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Korisnici iz podtočke 1. ove točke moraju biti nositelji dozvole za akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra za žive školjkaše i odobrenog objekta za pročišćavanje živih školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje, sukladno članku 5. stavku 1. točki f) Pravilnika.

Uz troškove iz podtočke 1. ove točke, prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 5. stavku 1. točki o) Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od dana objave ovoga natječaja, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika.

Troškovi moraju nastati na teret korisnika i biti plaćeni najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika te troškovi koji nisu navedeni u podtočkama 1. i 2. ove točke.

IZNOS I UDIO POTPORE

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 60.000,00 eura.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu se podnosi po korisniku. Jedan korisnik na temelju ovoga natječaja može podnijeti jedan Zahtjev za potporu.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela.

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Ul. grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Naznaka: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. ‘Produktivna ulaganja u akvakulturu’ – ne otvarati«.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 3. travnja 2023. godine.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela, a u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana prilogom Zahtjeva za isplatu i/ili u Odluci o dodjeli sredstava.

Obrazac Zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Ul. grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Naznaka: »Zahtjev za isplatu u okviru mjere II.2./II.3./II.4. ‘Produktivna ulaganja u akvakulturu’ – ne otvarati«.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 31. prosinca 2023. godine.

Više o mjeri, obrascima, vodičima i uputama vezanim uz gore navedeni Natječaj – možete provjeriti OVDJE.

Za sve dodatne informacije vezane uz Natječaj možete ispuniti kontakt formu ili pregledati već prethodno postavljena na poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Svjetski je dan prava potrošača

Svjetski je dan prava potrošača

15. ožujka obilježava se Svjetski dan prava potrošača. Ovaj dan obilježava se od 1983. godine s ciljem promicanja i poštivanja prava svih potrošača.

Svaki trgovac, tako i obrtnik, da bi s potrošačima poslovao u skladu s pravnim propisima mora biti upoznat s obvezama koje proizlaze iz pravila kojima se štite prava potrošača. U Hrvatskoj su ova pravila regulirana prvenstveno Zakonom o zaštiti potrošača.

S druge strane, svakom trgovcu važno je da je njegov potrošač zadovoljan s proizvodom ili uslugom koju na tržištu nudi te da mu nije narušen reputacijski ugled. Potrošač koji je zadovoljan i koji ima povjerenje u poduzetnika otvara poduzetniku nova tržišta, donosi nove prilike i nove potrošače. Zadovoljan potrošač uvijek se vraća.

Visoka razina potrošačkih prava pridonosi većoj konkurentnosti i povećanju gospodarske aktivnosti.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) jedna je od nositeljica zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti na području zaštite prava potrošača HOK provodi u skladu s Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje 2021.-2024.

HOK provodi edukaciju svojih članova o potrošačkim pravima te obvezama koje pred njih postavljaju pravila o zaštiti potrošača. Poznavanje tih pravila obostrana je korist i za trgovca i za potrošača.

Isto tako, HOK pruža članovima koji su u sporu s potrošačima usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja potrošačkih sporova kao fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima i to kroz postupke pred:

Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi prava potrošača od strane pojedinih trgovaca i
Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati i potrošački sporovi
Bitno je naglasiti da nagodbe sklopljene mirnim putem na Sudu časti i Centru za mirenje imaju snagu ovršne isprave odnosno da su izjednačene s pravomoćnom sudskom presudom.

I Sud i Centar HOK-a odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Potrošač ili trgovac koji imaju spor s članom HOK-a (obrtnikom) mogu pred ovim tijelima pokrenuti postupak kojim će na brz i učinkovit način riješiti spor. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Hrvatsko zakonodavstvo kontinuirano se usklađuje s europskim direktivama i najboljim praksama na području zaštite potrošača pa je tako tijeku donošenje Zakona o mirnom rješavanju sporova kojemu je svrha stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, a što bi trebalo u konačnici omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova i time trgovcima i potrošačima omogućiti nastavak poslovne suradnje.

Foto_izvor: shutterstock.com

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business”.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business”.

„Ideas Powered for Business” program je bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV).

Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a trajat će do 8. prosinca 2023..

Intenzitet potpore i prihvatljive aktivnosti

Fond za MSP-ove program je povrata sredstava na temelju izdanih vrijednosnih kupona koji se mogu iskoristiti za djelomično pokriće plaćenih pristojbi za odabrane aktivnosti. Dostupno je nekoliko vrsta vrijednosnih kupona, ovisno o aktivnosti koju želite provesti, a to su:

Vaučer 1 – 1.350 EUR – Koristi se za pristojbe za preddijagnostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom („IP Scan”).

Vaučer 2 – 1000 EUR – Koristi se za žigove i dizajne. Sredstva su ograničena i dostupna su prema redoslijedu prijave.

Prihvatljive aktivnosti

Fond za MSP-ove za 2022. pokriva nekoliko aktivnosti koje će vam pomoći u provedbi vaše strategije u pogledu intelektualnog vlasništva, ovisno o potrebama vašeg poslovanja:

Preddijagnostičke usluge povezane s IV-om („IP Scan“)
povrat do 90% troškova
Žigovi i dizajni
povrat do 75% troškova pristojbi za žigove i dizajne na razini EU
povrat do 50% troškova pristojbi za prijavu izvan EU
Tko se može koristiti sredstvima iz Fonda za MSP-ove?

Fond za MSP-ove nudi financijsku potporu MSP-ovima s poslovnim nastanom u Europskoj uniji.

Prijavu može podnijeti vlasnik, zaposlenik ili ovlašteni vanjski zastupnik koji postupa u njihovo ime.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se MSP-u, a povrat sredstava uvijek se uplaćuje izravno na bankovni račun tog MSP-a.

Prije podnošenja prijave:

Proces prijave je jednostavan. Samo provjerite imate li pripremljene sljedeće dokumente kada se prijavljujete.

Dokumenti moraju biti u PDF formatu (prihvaćaju se skenirane inačice fizičkih dokumenata u PDF formatu).

Sva dostavljena dokumentacija mora biti čitljiva i bez zaštite lozinkom.

Bankovni izvod vašeg društva koji sadržava sljedeće podatke: naziv društva kao vlasnika računa; puni IBAN broj s oznakom zemlje i oznaku BIC/SWIFT.
Potvrda o PDV-u ili potvrda o nacionalnom registracijskom broju vašeg društva koju izdaje nadležno nacionalno tijelo.
Ako je vaš MSP angažirao vanjskog zastupnika ili ste vi vanjski zastupnik koji postupa u ime MSP-a, morate dostaviti „časnu izjavu” (predložak u privitku), koju je potpisao ovlašteni vlasnik ili zaposlenik MSP-a.
Napomena: Pripremite sve informacije o svojem intelektualnom vlasništvu prije nego što započnete postupak prijave u Fond za MSP-ove kako biste što bolje iskoristili vrijeme.

Želite li zatražiti povrat sredstava na temelju svojih vrijednosnih kupona (vaučera) iz Fonda za MSP-ove za 2022., pristupite svojem računu u Fondu za MSP-ove i ispunite obrazac zahtjeva za povrat sredstava.

Na dnu ove stranice nalazi se popis pristojbi (EUIPO Fees file Croatia) za koje je moguće zatražiti povrat sredstava prema aktivnosti i državi, kao i adresa za kontakt pri EUIPO-u, WIPO-u i uredima za intelektualno vlasništvo u državama članicama gdje je moguće dobiti pomoć u vezi sa svim aspektima Fonda za MSP-ove. Također, možete pronaći i Smjernice za podnositelje prijave.

Detaljne informacije o inicijativi „Ideas Powered for Business” i Fondu za MSP-ove možete pronaći u pozivu na podnošenje prijedloga.

Imate li bilo kakvih pitanja, možete nazvati Informativni centar EUIPO-a na broj +34 965 139 100 od ponedjeljka do petka, od 8:30 do 18:30 sati (GMT+1) ili poslati upit e-poštom na jednom od službenih jezika Europske unije: information@euipo.europa.eu.

https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/fond-za-msp-ove-u-okviru-inicijative-ideas-powered-business

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja

Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja

Jedan od najvažnijih elemenata učinkovitog sustava strukovnog obrazovanja je kvalitetna suradnja između svih uključenih strana, a posebno između škola, poslodavaca te institucija poput komora koje pružaju bitnu podršku u funkcioniranju sustava. S obzirom na značajne promjene u području digitalnih tehnologija i inovativnih načina suradnje, projekt na ovaj izazov planira odgovoriti izradom e-platforme koja bi služila kao promotivni, obrazovni i komunikacijski alat kako bi se olakšala suradnja među svim uključenima te kako bi se uvele inovativne tehnologije u provedbu strukovnog obrazovanja, posebno kod poslodavca u njegovoj radionici.

Stoga je 11. ožujka 2023. godine u prostorijama Hrvatske obrtničke komore održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja u sklopu Erasmus+ projekta Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET (Zajedničko mentorstvo: bolja suradnja za bolje strukovno obrazovanje). Sastanku su uz članove i članice HOK-a i POK-ova prisustvovali i stručnjaci iz strukovnih škola koji se bave organizacijom praktične nastave te koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u području provedbe naukovanja i rada sa mapom naukovanja. Glavni cilj sastanka je bio raspraviti ideje kako bi e-platforma i e-mapa naukovanja trebale izgledati i koje funkcionalnosti bi trebale imati.

E-platforma bi trebala biti dostupna putem web-a i putem mobilnih uređaja, a bila inovativni alat za promociju, edukaciju i komunikaciju koji bi bio dostupan svim dionicima u strukovnom obrazovanju, a primarno učenicima, nastavnicima i mentorima u obrtima i poduzećima. Otvoreni dio platforme bi bio služio za informativne i promotivne aktivnosti sa primjerima dobre prakse, informacijama o provedbi naukovanja i slično. Sastavni dio e-platforme bi bila e-mapa naukovanja koja bi služila bilježenju i praćenju postignuća učenika za vrijeme naukovanja kod poslodavca. Također, platforma bi omogućavala jednostavnu, izravnu i učinkovitu komunikaciju između svih dionika u strukovnom obrazovanju.

Cilj projekta je poboljšati suradnju dionika u strukovnom obrazovanju kroz organizaciju seminara, edukacija i radionica te izradu Smjernica za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju s primjerima dobre prakse (.pdf i video format). Isto tako, projektom se planira unaprijediti provedbu strukovnog obrazovanja osmišljavanjem i izradom e-mapa naukovanja, omogućujući lakše i brže praćenje učenika i međusobno komunikaciju škola, poslodavaca i ostalih dionika poput obrtničke komore. Konačno, cilj projekta je poboljšati pedagoške vještine mentora kako bi bili bolje pripremljeni za podučavanje učenika na naukovanju kroz e-module za lakšu pripremu ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju odnosno dodatno educiranje u području radne pedagogije.

Ciljne skupine projekta su učenici (sadašnji i budući), škole (stručni učitelji, razrednici, pedagozi, psiholozi, ravnatelj), mentori koji provode naukovanje u obrtima i poduzećima, komore i druge institucije s relevantnom ulogom u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. ministarstva, agencije), stručna i opća javnost.

Projekt traje do lipnja 2025. godine, a ukupna vrijednost financijske potpore je 250.000,00 EUR.

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Pročitajte više » | Napisano 13.03.2023.