Izdvojene novosti


Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja.

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji:

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji), čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2022. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 30. rujna 2022.

Novčana potpora iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna) po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 19.908,42 eura (150.000,00 kuna).

U Državnom proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 5 do 16 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 16 osoba iz ciljne skupine.

Zahtjevi se podnose na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb,

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva obvezan je u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (email) i kontakt broj vlasnika/odgovorne osobe. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

O formalnim uvjetima, potrebnoj dokumentaciji, postupku ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Također, Ministarstvo je objavilo i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti.

Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici, da bi sudjelovali u postupku dodjele novčane potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti, pored ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja moraju ispunjavati i formalne uvjete propisane u Javnom pozivu.

Iznose potpora, prihvatljive i neprihvatljive troškove, potrebnu dokumentaciju, postupak ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Zahtjevi se podnose:

Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronskog računa (e-mail) i kontakt broj.

Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih podnositelja zahtjeva, Ministarstvo ne može davati mišljenja o prihvatljivosti zahtjeva, aktivnosti ili troškova navedenih u poslovnom planu i proračunu prije donošenja prijedloga odluke od strane Stručnog tima.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 26.05.2023.

Poziv

Poziv "Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima"

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti objavljen je poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (NPOO.C6.1.R1-I2.01).

Nadležno tijelo za navedeni poziv je: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga.

Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade.

Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Na razini investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Sukladno klasifikaciji uporabljivosti višestambenih zgrada oštećenih potresima, energetska obnova višestambenih zgrada sljedećih kategorija uporabljivosti je prihvatljiva za sufinanciranje:

U2 – Uporabljivo s preporukom
PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično)
PN2 – Privremeno neuporabljivo
N1 – Neuporabljivo
N2 – Neuporabljivo
Sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine, kod energetske obnove razlikujemo tri kategorije:

Integralna energetska obnova
Dubinska obnova
Sveobuhvatna obnova - obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu. Sveobuhvatnom obnovom će se smatrati samo ona obnova koja će osim mjera energetske obnove unaprijediti mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, povećanjem potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.
Ukupna bespovratna sredstva: 27.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Mikro poduzetnici
Mali poduzetnici
Srednji poduzetnici
Veliki poduzetnici
Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
Građani
Obrasce, priloge te upute za prijavitelje možete potražiti OVDJE.

Sva pitanja vezana uz objavljeni Poziv, kao i odgovore možete potražiti OVDJE.

Foto_izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pročitajte više » | Napisano 25.05.2023.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) pozdravlja porezno rasterećenje i povećanje plaća

Hrvatska obrtnička komora (HOK) pozdravlja porezno rasterećenje i povećanje plaća

Hrvatska obrtnička komora (HOK) pozdravlja namjeru Vlade vezanu uz ukidanje prireza i preuzimanje dijela troška prvog mirovinskog stupa jer će na taj način direktno utjecati na visinu neto plaće većine zaposlenih u Hrvatskoj odnosno povećanje najnižih plaća radnika. Pravo jedinica lokalne samouprave da same definiraju stopu poreza na dohodak vidimo kao priliku da i same doprinesu rasterećivanju svojih građana odnosno jačanju njihovog standarda te ne sumnjamo da će svaka od jedinice lokalne samouprave učiniti to u najvećoj mogućoj mjeri.

Također, uvaženi su HOK-ovi prijedlozi povećanja praga za nabavku sitnog inventara te su fiksirani rokovi za plaćanje po godišnjem obračunu, kojima će se značajno smanjiti administracija i pojednostaviti poslovanje kako obrtnika, tako i ostalih poduzetnika.

Vezano uz najavljeni novi zaokruženi prag za ulazak u sustav PDV-a u visini 40.000 EUR, i dalje ističemo prijedlog HOK-a da se prag za ulazak u sustav PDV-a treba povisiti barem na 50.000 EUR, a sukladno i dogovoru članica EU-a oko povećanja praga na 85.000 EUR od 2025. godine.

Hrvatska obrtnička komora i njezin Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika pozdravlja novi porezni tretman napojnica koji uključuje iznos neoporezivog dijela napojnice od 3.360 EUR, kao i mogućnost kartične naplate iste. Na taj način otvara se mogućnost za posljedično značajno povećanje primitaka zaposlenih u ugostiteljstvu i povećanje konkurentnosti hrvatskih ugostitelja, ali i osigurava se dodatna motivacija za zapošljavanje u ugostiteljskom sektoru i pratećim uslugama, što je od izuzetne važnosti s obzirom na udio turizma i ugostiteljstva u ukupnom gospodarstvu i BDP-u.

Pročitajte više » | Napisano 25.05.2023.

Prioriteti Skupine poslodavaca Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) dostupni i na hrvatskom jeziku

Prioriteti Skupine poslodavaca Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) dostupni i na hrvatskom jeziku

Prioriteti Skupine poslodavaca Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) pod nazivom "Poticanje blagostanja za sve: Program konkurentnosti za EU" od sada su dostupni na svim službenim jezicima EU-a, uključujući i hrvatski jezik.

Prioriteti se temelje na kratkoročnim do srednjoročnim ciljevima Skupine poslodavaca EGSO-a za kreatore politika za poboljšanje poslovnog okruženja, a time i o konkurentnosti i uvjetima EU-a za stvaranje blagostanja za građane.

Ako želite primati tiskane primjerke prioriteta na bilo kojem jeziku, kako biste ih podijelili sa svojom organizacijom ili dalje distribuirali, možete ispuniti sljedeći obrazac OVDJE.

Prioritete na hrvatskom jeziku možete pronaći na dnu ove stranice.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
qe-09-23-031-hr-n.pdf 3.45 MB

Pročitajte više » | Napisano 25.05.2023.

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu

Hrvatska obrtnička komora organizirat će i sufinancirati s 50% cijene standardno uređenog izložbenog prostora kolektivan nastup članova HOK-a na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2023. koji će se održati od 13. do 17. rujna 2023. godine na prostoru Celjskog sajma u gradu Celju.

Međunarodni sajam u Celju je izložba s oko 1000 izlagača iz 34 države diljem svijeta. Sajam svake godine privlači velik broj posjetitelja, a procjenjuje se da će ih ove godine biti oko 80.000 iz više od 40 država. Ovo je idealna prilika za obrtnike i poduzetnike da kvalitetno prezentiraju svoje proizvode i usluge te uspostave direktan kontakt s potencijalnim kupcima. Sajam pruža izvrsnu platformu za provjeru kvalitete proizvoda i usluga, s fokusom na izvoz i stvaranje novih poslovnih kontakata za buduće poslovanje.

Izložbeni program sajma u Celju obuhvaća široki spektar industrija i sektora. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u poslovnim susretima, prisustvovati međunarodnim prezentacijama te istražiti različite sektore poput drvne i metalne industrije, inox opreme, elektrotehnike, prerade plastike, gume, obrade metala, strojogradnje, prehrane i ugostiteljstva, izrade alata za obradu drva, plastike i metala, namještaja i unutarnjeg uređenja, završnih radova u graditeljstvu, alata za uređenje doma i okoliša, energetike, opreme za prehrambenu industriju, mehanizacije sela, građevinske mehanizacije, montažnih kuća, proizvoda široke potrošnje, IT opreme, starih zanata i tradicionalnih obrta te turizma.

U nastavku se nalaze osnovne informacije o sajmu, a na dnu stranice i prijava za nastup na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2023. :

55. Međunarodni sajam obrtništva i poduzetništva Celje 2023., Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, www.ce-sejem.si

Termin održavanja: 13. – 17. 9. 2023.

Radno vrijeme sajma: 09,00 – 19,00 sati

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa i reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Celje-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Celje, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 96,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 120,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 192,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 240,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, a u slučaju vertikalnog panoa na stijeni iznosi 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

prijavu – obavezno navesti potreban namještaj na štandu
podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.
ROK PRIJAVE NASTUPA: 12. 8. 2023. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, utoliko ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/48 06 650 (Dražen Horvat) i/ili e-mail: drazen.horvat@hok.hr .

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u ovom dijelu Europe u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Prilozi:

Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2023.
Privola za korištenje osobnih podataka u pripremi i provedbi nastupa izlagača na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2023.
Foto_izvor: ce-sejem.siPreuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Prijava izlaganja za 55 Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2023_članovi HOK-a.doc 75 KB
Prijava izlaganja za 55 Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2023_tvrtke koje nisu članovi HOK-a.doc 74.5 KB
Informacija vezana za obradu podataka izlagača za 55 Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam Celje 2023.pdf 181.21 K

Pročitajte više » | Napisano 24.05.2023.