Izdvojene novosti


Elektronička komunikacija obrtnika sa sudovima – obveza pristupa informacijskom sustavu e-Komunikacije

Elektronička komunikacija obrtnika sa sudovima – obveza pristupa informacijskom sustavu e-Komunikacije

U svrhu informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu e-Komunikacija, koja omogućava elektroničku komunikaciju s općinskim, trgovačkim i županijskim sudovima te Visokim trgovačkim sudom.

Zakonom o parničnom postupku propisano je da se pismena dostavljaju fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnicima) u sporovima koji se tiču te djelatnosti u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava ili na drugi odgovarajući način.

Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, sud će dostavu prvog pismena obaviti poštom uz obavijest da će se sva daljnja pismena u postupku do dodjele prava pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije obaviti stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obustavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova.

Obrtnici su dužni do 19. srpnja 2023. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu e-Komunikacije Ministarstva pravosuđa i uprave.

Usluga 'e-Komunikacija' omogućava:

• Slanje podnesaka i priloga sudu.

• Zaprimanje sudskih pismena

• Udaljeni uvid u sudski predmet

Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje je potrebno:

imati e-Građani korisnički račun (saznajte više)
prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom značajne (2) ili više razine sigurnosti
Lista prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na ovoj poveznici.
imati odgovarajući potpisni certifikat
Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:
Financijska agencija (FINA)
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
MUP, posredno, u vidu izdavanja elektroničke osobne iskaznice (eOI)
biti upisan u interni registar u Ministarstvu pravosuđa i uprave (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa i uprave).
Usluga "e-Komunikacija" dostupna je na web adresi https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/.

Za probleme u korištenju elektroničke usluge "e-Komunikacija", možete se obratiti na telefon 01/3714 077 i/ili e-mail: ekomunikacija@mpu.hr.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 30.03.2023.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini NN 33/2023

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini NN 33/2023

U Narodnim novinama NN 33/2023 izašao je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine.

Zakonom radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje.

Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom, a trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata u tome tjednu dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje.

Iznimke su oni prodajni objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

– željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,
– benzinskih postaja,
– bolnica,
– hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
– proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Odredbe stavaka 1. do 4. članka 57. ne primjenjuju se na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama, prodaju putem automata i prodaju na daljinu.

Distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.

U 16 nedjelja iz članka 2. stavka 4. ovoga Zakona u 2023. godini ne ubrajaju se nedjelje koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona bile radne.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini možete pronaći i na dnu ove stranice.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 30.03.2023.

Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju

Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju

Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju zajednički organiziraju Europska komisija, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO), Europski odbor regija (OR) i organizacije COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe. Nagradama se želi odati priznanje izvrsnosti u cijelom ekološkom lancu vrijednosti te nagraditi najbolji i najinovativniji akteri u ekološkoj proizvodnji EU-a.

Riječ je o prvim nagradama za ekološku proizvodnju na razini EU-a, koje su osmišljene kao daljnji koraci u vezi s Akcijskim planom za razvoj ekološke proizvodnje, koji je Komisija usvojila 25. ožujka 2021. i koji počiva na postavci da je za poticanje ekološke proizvodnje potrebno povećati potražnju potrošača za ekološkim proizvodima. Da bi se to postiglo, među ostalim, građani i građanke trebaju biti više svjesni karakteristika i prednosti ekološke proizvodnje. Akcijski plan stoga uključuje godišnju dodjelu nagrada kojima se odaje priznanje izvrsnosti u ekološkom vrijednosnom lancu. Te će se nagrade prvi put dodijeliti 2022.

Natječaj za Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju obuhvaća sedam kategorija i osam nagrada, kojima se odaje priznanje akterima u cijelom ekološkom lancu vrijednosti koji su razvili izvrstan, inovativan, održiv i inspirativan projekt koji stvara istinsku dodanu vrijednost za ekološku proizvodnju i potrošnju.

EGSO je zadužen za dodjelu triju nagrada koje nagrađuju spomenutu izvrsnost, inovativnost, održivost i inspirativnost:

MSP-ovi za preradu hrane,
Trgovci hranom,
Restorani/Usluge hrane.
Prijave su otvorene od 25. ožujka do 14. svibnja 2023, moguće su na svim jezicima EU-a, stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave.

Više informacija možete naći na internetskoj stranici posvećenoj Nagradama EU-a za ekološku proizvodnju i na društvenim mrežama korištenjem oznake #EUOrganic

Pročitajte više » | Napisano 28.03.2023.

Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Cilj ovog Javnog poziva je kroz radove gospodarenja šumama (uzgojni radovi) poboljšati kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijediti gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijave traje do 31. kolovoza 2023.

Predmet Javnog poziva je financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika, i to:

Prirodne obnove šuma
Umjetne obnove šuma
Njege šuma
Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
Sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
Zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji)
Održavanje izvora, bunara i cisterni
Prihvatljivi troškovi

Iz točaka 6. i 7. su rad radnika i rad stroja.

Iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma malom šumoposjedniku se financiraju svi radovi gospodarenja navedeni u podtočkama 1.-7., dok se srednjem i velikom šumoposjedniku financiraju radovi gospodarenja podtočaka 4. do 7.

Pravo podnošenja prijave za financiranje

Pravo podnošenja prijave za financiranje ima privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika, koji nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Prijava za financiranje

Podnosi se na obrascu Zahtjeva za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika.

Obrazac Zahtjeva nalazi se na dnu stranice, mora biti popunjen u cijelosti u tiskanom obliku, ovjeren potpisom podnositelja prijave i dostavljen u izvorniku. Također, mora biti ovjeren i pečatom.

Obavezni prilog prijavi za financiranje

Uz Zahtjev potrebno je priložiti izvornik potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja prijave za financiranje te izdane u svrhu prijave na predmetni Javni poziv) ili izvornik rješenja Porezne uprave o reguliranju duga s priloženim dokazima o plaćanju svih dospjelih potraživanja po istome.

Dopune i/ili izmjene podnesene prijave za financiranje nisu dopuštene.

Utvrđivanje opravdanih radova gospodarenja

Obavlja se neposrednim pregledom stanja šume i šumskog zemljišta te izradom elaborata o potrebnim radovima gospodarenja, a sve sukladno odredbama Zakona o šumama i podzakonskih akata.

Neposrednom pregledu dužan je nazočiti šumoposjednik uz predočenje osobne iskaznice.

Ako se pregledom utvrdi dana prijavljenim površinama nema potrebe za radovima gospodarenja, prijava za financiranje smatrat će se nevažećom i neće se dalje razmatrati.

Prioriteti za financiranje su:

Sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
Zaštita šuma od štetnih organizama i požara
Prirodna obnova šuma
Njega šuma koje su prethodnih godina obnovljene, pošumljavane ili popunjavane
Njega šuma
Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
Umjetna obnova šuma
Održavanje izvora, bunara i cisterni.
Unutar iste vrste radova gospodarenja, prioritet imaju zahtjevi koji su ranije podneseni na ovaj Javni poziv.

Utvrđivanje iznosa sredstava

Ukupni godišnji iznos sredstvima za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika utvrđuje se Operativnim godišnjim planom za 2024. godinu.

Dostava elaborata i isplata

Elaborat se dostavlja privatnom šumoposjedniku.

Za izvršene radove iz Elaborata sredstva će biti doznačena na žiro račun privatnog šumoposjednika pod uvjetom kolaudacije radova i zaprimanja Zahtjeva za isplatu od strane Ministarstva.

Rok i način predaje

Rok za podnošenje prijave traje do 31. kolovoza 2023.

Prijave se predaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici koja na svojoj poleđini ima naznačen puni naziv i adresu podnositelja prijave, a na desnoj strani mora biti naznačen dan i vrijeme predaje u poštanskom uredu uz upisanu naznaku:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Sektor za šume privatnih šumopsojednika

Služba za unapređenje šuma privatnih šumoposjednika

Područni odjel za unapređenje šuma _____________

Samostalni izvršitelj u ____________

__________________

(ulica i kbr)

__________________

(pošt. Broj i mjesto)

„Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma“

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti isključivo u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektoru za šume privatnih šumoposjednika i/ili u pisanom obliku putem elektroničke pošte: privatne.sume@mps.hr

Cjelovit tekst Javnog poziva možete pronaći OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 24.03.2023.

Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi do 15. svibnja 2023.

Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi do 15. svibnja 2023.

Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi obuhvaća provedbu mjera Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Provedbom ovog Programa ispunit će se sljedeći ciljevi: unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa za izvorne pasmina peradi, povećanje broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi, povećanje proizvodnosti po uzgojno valjanoj jedinki, poticanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi te poboljšanje statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

U okviru ovog Programa, potpora se dodjeljuje za poticanje uzgoja uzgojno valjanih kljunova kokoši hrvatice i zagorskog purana, čijom provedbom će se omogućiti nastavak povećanja broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi ali i potaknuti interes kod novih uzgajivača za uzgoj izvornih pasmina.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a) Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KLJUNOVA

Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina peradi kokoši hrvatice i zagorskog purana koji:

sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za izvorne pasmine peradi, kokoš hrvaticu i zagorskog purana a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede
se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

IZNOS POTPORE

Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od:

110,00 kuna po prihvatljivom kljunu zagorskog purana
40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice.
Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Narodne novine 102/2021)

Za više informacija o navedenom programu – molimo kontaktirati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kontakte Agencije, kao i pripadajućih podružnica APPRRR možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/kontakt/.

Izvor_foto: pexels.com

Pročitajte više » | Napisano 22.03.2023.