Izdvojene novosti


Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva "Vaučeri za digitalizaciju"

Javnim pozivom za upis pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ potiču se ulaganja malih i srednjih poduzetnika usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Katalogom pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: Katalog) želi poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time i ubrzati postupak dodjele vaučera.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga i objavljuje:

JAVNI POZIV

za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga

u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Pozivom „Vaučeri za digitalizaciju“ sufinancirati će se sljedeći vaučeri:

vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
vaučer za strategiju digitalne transformacije
vaučer za digitalni marketing
vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)
vaučer za složena digitalna rješenja
Pozivaju se poduzetnici koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog, a u skladu s područjima za koje će se dodjeljivati vaučeri.

Kriteriji prihvatljivosti:

pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog i registrirana je najmanje dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog (dokazuje se: uvidom u obrtni registar, uvidom u Obrazac GFI-POD, REGOS, ili jednakovrijednim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja)
pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluge koja je predmet vaučera, sukladno NKD-u 2007., u području (odnosno odjeljku/skupini) kako slijedi:
J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
J 63.1 Obrada podataka, usluge pružatelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
M 70.2. Savjetovanje u vezi s upravljanjem
M 73.2. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
P 85 Obrazovanje (vezano za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina)
(dokazuje se: uvidom u obrtni registar)

pružatelj usluga mora imati najmanje tri (3) reference za usporedivu izvršenu uslugu (uslugu iste ili slične složenosti kao usluga koja je predmet vaučera) pruženu različitim klijentima tijekom najviše dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog, čime se dokazuje da pružatelj usluga ima potrebno iskustvo, stručna znanja i sposobnosti za pružanje usluge koja je predmet vaučera (dokazuje se: dostavljene reference)
pružatelj usluga posjeduje autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža temeljem traženog vaučera (kriterij se koristi gdje je primjenjivo), a dokazuje se: Izjavom
pružatelj usluge ima najmanje jednog (1) zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje), s iskustvom potrebnim za određeni vaučer
Zaposleni stručnjak mora imati: najmanje 3 godine djelovanja u navedenom području ili iskustvo s najmanje 5 usporedivih projekata.- Sve navedeno mora biti provjerljivo.
Pružatelj usluge dostavlja životopis stručnjaka te navodi i kontakt podatke osobe ili organizacije gdje su reference provjerljive, a dokazuje se: životopisom stručnjaka u EUROPASS formatu s navedenim referencama i kontaktima za provjeru istih, Izjavom.
pružatelj usluge obvezuje se u slučaju gubitka zaposlenog stručnjaka istoga zamijeniti u roku 30 dana jednakovrijednim stručnjakom i o tome obavijestiti Ministarstvo, s dostavljenim životopisom novog stručnjaka, u protivnom se briše iz Kataloga (dokazuje se: Izjavom)
pružatelj usluge izvršava isplate plaće zaposlenicima, plaća doprinose za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH (dokazuje se: potvrdom Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv, Izjavom)
pružatelj usluge ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ne smije biti pravomoćno osuđena za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupciju ili prijevaru (dokazuje se: Izjavom)
pružatelj usluge nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji, odnosno ne nalazi se u postupku koji su, prema propisima države sjedišta ili nastana kojim se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični prethodno navedenim postupcima (dokazuje se: Izjavom)
Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr.

Potrebno je ispuniti Prijavni obrazac i u njemu naznačiti u kojem području vaučera želi biti upisan u Katalog (Za svako područje vaučera pod kojim želi biti upisan dužan je dostaviti zasebnu prijavu.), kao i dostaviti prateću dokumentaciju:
reference (Mora sadržavati najmanje: naziv i sjedište tvrtke koja potvrđuje referencu (klijent), naziv (ime i prezime) zakonskog zastupnika klijenta, naziv i adresu tvrtke ili stručnjaka na koju se referenca odnosi, opis i vrijednost pružene usluge te web poveznicu ako ista postoji, iskustvo/ocjenu klijenta o pruženoj usluzi, ime i prezime i kontakt podatke (telefon, e-mail) osobe koja potpisuje referencu (klijent), datum potvrđene reference, potpis klijenta, a može sadržavati i druge podatke koji dodatno opisuju sadržaj i kvalitetu rada u ovom području.)
izjavu
životopis stručnjaka
izvod iz odgovarajućeg registra
Obrazac GFI-POD, REGOS, ili važeći jednakovrijedni dokument kojeg je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
Potvrdu Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv
NAPOMENE:

MINGOR zadržava pravo isključiti pružatelja iz Kataloga u slučaju tri (3) negativno ocijenjena proizvoda ili reklamacije korisnika na isti.
Pružatelj usluge koji je upisan u Katalog ne može sudjelovati kao prijavitelj u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.
Katalog će biti objavljen na web stranici MINGOR (ili drugoj odgovarajućoj plaftormi) i sadržavati osnovne podatke o pružateljima usluga.
Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.
Upite u vezi ovog Javnog poziva mogu se dostaviti na adresu elektroničke pošte upiti.katalog@mingor.hr.
Izvorni poziv možete proučiti na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava%20za%20EU/Javni%20pozivi/Javni%20poziv_Katalog.pdf

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Hrvatska obrtnička komora uspješno izradila 50 standarda zanimanja - polazišnih dokumenata za izradu novih školskih kurikuluma

Hrvatska obrtnička komora uspješno izradila 50 standarda zanimanja - polazišnih dokumenata za izradu novih školskih kurikuluma

Hrvatska obrtnička komora od 2019. godine kao partner sudjeluje u ESF projektu „Implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ koji provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U okviru projekta Hrvatska obrtnička komora uspješno je izradila 50 standarda zanimanja koji su odobreni od strane stručnih povjerenstava te upisani u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Standardi zanimanja temeljni su dokumenti kojima se definiraju ključni poslovi pojedinih zanimanja te kompetencije potrebne za obavljanje tih poslova. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standardi kvalifikacija te obrazovni programi.

Hrvatska obrtnička komora u izradu standarda uključila je više od 600 stručnjaka u pojedinim zanimanjima, najvećim dijelom obrtnika i poduzetnika, čime je gospodarski sektor dobio izravnu priliku utjecati na prilagodbu obrazovnog sustava potrebama tržišta rada.

U svrhu dodatne promocije stručnjaka koji su izradili standarde zanimanja, Hrvatska obrtnička komora organizirala je i promotivno događanje u svibnju 2022. godine, na kojem su stručnjacima dodijeljene zahvalnice za njihov trud i angažman bez kojeg kvalitetna izrada ovih dokumenata ne bi bila moguća.

Svi standardi zanimanja koje je izradila Hrvatska obrtnička komora dostupni su na poveznici: https://hko.srce.hr/registar/ustanova/detalji/303729.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Predstavnici HOK-a s ministrom graditeljstva razgovarali o ubrzavanju procesa obnove i uključivanju većeg broja obrtnika

Predstavnici HOK-a s ministrom graditeljstva razgovarali o ubrzavanju procesa obnove i uključivanju većeg broja obrtnika

U prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održan je sastanak ministra Branka Bačića i državne tajnice Dunje Magaš s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore na čelu s predsjednikom Daliborom Kratohvilom. Sastanku su prisustvovali potpredsjednici HOK-a Adolf Cvanciger i Antun Trojnar te obrtnici građevinari iz Sisačko-moslavačke županije, Mario Šarec i Krešimir Majcan.

Predsjednik HOK-a naglasio je kako su upravo obrtnici s potresom pogođenih područja, ali i iz cijele Hrvatske, bili prvi koji su stigli na područje Siska, Petrinje i cijele Banovine, gdje su svojom operativom i odličnom organizacijom u danima nakon razornih potresa bili na raspolaganju lokalnom stanovništvu.

Adolf Cvanciger, Mario Šarec i Krešimir Majcan upoznali su ministra s konkretnim problemima na koje nailaze mali građevinari na terenu, preprekama s kojima se susreću obrtnici prilikom prijave i sudjelovanja na natječajima za obnovu područja pogođenih potresom te su ponudili rješenja koja se tiču ubrzavanja procesa obnove. Za sljedeći tjedan dogovoren je novi sastanak na kojem će sudjelovati i djelatnici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Uz navedeno, potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar osvrnuo se i na problem vezan uz Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prema kojem su u nepovoljan položaj stavljeni obrtnici koji su dugi niz godina u zakupu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Predstavnici Ministarstva izrazili su spremnost za rješavanje ove problematike te će ona podrobnije biti raspravljena na novom sastanku kojem će nazočiti i djelatnici Ministarstva zaduženi za pitanja državne imovine.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Održan pripremni sastanak diplomata Ministarstva vanjskih i europskih poslova s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore

Održan pripremni sastanak diplomata Ministarstva vanjskih i europskih poslova s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore

Danas je u Hrvatskoj obrtničkoj komori održan pripremni sastanak diplomata Ministarstva vanjskih i europskih poslova i predstavnika HOK-a. Cilj sastanka bio je priprema za odlazak diplomata u diplomatska predstavništva RH u inozemstvu.

Hrvatsku obrtničku komoru posjetili su Irena Čačić, opunomoćeni ministar, koja će otići u Veleposlanstvo RH u Ottawu, Kanada i Jozo Ljubičić, prvi tajnik, koji će biti na mandatu u Veleposlanstvu RH u Podgorici, Crnoj Gori.

Sastanak je bio prigoda za razmjenu poslovnih kontakata te informiranje o radu Komore na zastupanju i promociji interesa obrtnika, kako u Hrvatskoj tako i inozemstvu.

Diplomati su upoznati s organizacijom HOK-a i njezinim zadaćama te organiziranošću obrtnika kroz područne obrtničke komore i udruženja obrtnika na terenu.

Dražen Horvat iz Odjela za gospodarstvo i savjetovanje HOK-a ponudio je pomoć stručnih službi HOK-a vezano za pitanja o obrtništvu, poslovnim upitima, informacijama o kontaktima i ponudama hrvatskih obrtnika i slično.

Na kraju, istaknuto je da HOK stoji na raspolaganju za pomoć i suradnju u što kvalitetnijem obavljanju njihovih zadaća u državama u kojima će obavljati svoje diplomatske dužnosti.

Pročitajte više » | Napisano 14.02.2023.

Obrasci za jednostavnije poslovanje obrta (Obrazac DOH i Obrazac P-PPI)

Obrasci za jednostavnije poslovanje obrta (Obrazac DOH i Obrazac P-PPI)


Hrvatska obrtnička komora pripremila je kalkulativne obrasce kako bismo vam omogućili jednostavnije ispunjavanje porezne prijave za 2022. godinu.

Obrazac DOH služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu - porezno razdoblje), su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.
U poreznoj prijavi na Obrascu DOH iskazuju se svi ostvareni oporezivi dohoci, osim onih koji prema posebnim propisima ili međunarodnim ugovorima ne podliježu oporezivanju ili se smatraju konačnim.

Obrazac P-PPI je obvezan prilog godišnjoj poreznoj prijavi samostalnih obrtničkih djelatnosti obveznika poreza na dohodak koji predaju godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH. Podaci o ukupnim primicima i izdacima se uzimaju iz obrasca KPI. Obveza se odnosi na sve obveznike, bez obzira jesu li u sustavu PDV-a ili ne.

Obrasce možete preuzeti ovdje na dnu stranice ove stranice.
https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/obrasci-za-jednostavnije-poslovanje-obrta-obrazac-doh-i-obrazac-p-ppi

Pročitajte više » | Napisano 10.02.2023.