Izdvojene novosti


O D L U K U O KRITERIJIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA  ZA TIJELA UDRUŽENJA OBRTNIKA OTOKA HVARA ZA MANDATNO RAZDOBLJE  2022. - 2026.

O D L U K U O KRITERIJIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA TIJELA UDRUŽENJA OBRTNIKA OTOKA HVARA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2022. - 2026.

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2022.-2026. i članka 16. Statuta Udruženja obrtnika, Skupština Udruženja obrtnika otoka Hvara na sjednici održanoj 24.06.2022. godine donijela je

O D L U K U
O KRITERIJIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA
ZA TIJELA UDRUŽENJA OBRTNIKA OTOKA HVARA
ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2022. - 2026.

Članak 1.

Skupština Udruženja obrtnika otoka Hvara (u daljnjem tekstu: Udruženje) ovom Odlukom utvrđuje kriterije izbora za članove tijela Udruženja obrtnika, za mandatno razdoblje 2022. – 2026.

Članak 2.

(1) Izbori za tijela Udruženja započet će održavanjem izbora za odbore cehova 1. travnja 2022. godine, a završiti konstituiranjem Skupštine Udruženja, najkasnije do 30. rujna 2022. godine.
(2) Konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja održat će se 20. rujna 2022. godine.
(3) Izbori se provode za:
- članove Skupštine Udruženja
- predsjednika Udruženja
- članove Nadzornog odbora Udruženja
- članove Upravnog odbora Udruženja
- potpredsjednike Udruženja
- predstavnike Udruženja u Skupštini Obrtničke komore Splitsko - dalmatinske županije.
(4) Mandat članova tijela Udruženja u mandatnom razdoblju 2022.-2026. godine traje najduže do 30. rujna 2026. godine.

Članak 3.

(1) Kandidati za članove tijela Udruženja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Udruženja i Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2022.-2026.:
1. članstvo u HOK-u
2. plaćeni obvezni komorski doprinos
3. da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.
(2) Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije datuma početka izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela Udruženja.
(3) Trgovci pojedinci obvezni članovi HOK-a (čl 77. st.3 Zakona o obrtu) i pravne osobe dobrovoljni članovi HOK-a (čl 77. st. 5. Zakona o obrtu), za članove tijela Udruženja mogu kandidirati isključivo osobe koje su upisane u Sudski registar kao osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje.
(4) Na izbore za članove tijela Udruženja, u dijelu koji nije posebno propisan ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore.

Članak 4.

(1) Skupština Udruženja ima 11 članova.
(2) U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.
(3) Mandat članova Skupštine Udruženja traje najduže do 30. rujna 2026. godine.

Članak 5.

(1) Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.
(2) Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštinu Udruženja su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna 2021. godine.

Članak 6.

Odluke o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika otoka Hvara za mandatno razdoblje 2022-2026
Kriterij za izračun broja predstavnika Udruženja obrtnika u Skupštini određuje se razmjerno broju članova udruženja u odnosu na broj članova Skupštine.

CEHOVI
BROJ OBRTNIKA
BROJ PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI
1. Ceh ugostitelja 210 3
2. Ceh trgovine 106 2
3. Ceh prijevoznika 104 2
4. Ceh za ribarstvo 75 1
5. Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge 286 1
UKUPNO 781 9
TERITORIJALNA ZASTUPLJENOST
6. Sućuraj 32 1
7. Zavala 18 1
SVEUKUPNO 831 11


Članak 7.

=> postupak izbora za Skupštinu iz Poslovnika o radu Skupštine (po potrebi)

Članak 8.

(1) Prijedlog za izbor Predsjednika Udruženja može dati:
- Upravni odbor ili
- najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine Udruženja.
(2) Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika Udruženja mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata.
(3) Kandidat za Predsjednika Udruženja temeljem prijedloga ovlaštenog predlagača iz stavka 1. ovog članka podstavaka 1. dužan je kandidaturu s propisanom dokumentacijom i odlukom ovlaštenog predlagača dostaviti izbornom povjerenstvu Udruženja najkasnije do 20. rujna 2022. godine do 08,00 sati. Danom i vremenom dostave smatra se datum i vrijeme zaprimanja u Udruženju. Ako kandidata za Predsjednika Udruženja predlaže jedna trećina članova Skupštine Udruženja sukladno podstavku 2. iz stavka 1. ovog članka, kandidat za Predsjednika Udruženja kandidaturu s propisanom dokumentacijom predaje Izbornom povjerenstvu na konstituirajućoj sjednici Skupštine Udruženja, nakon verifikacije mandata članova Skupštine uz potpisnu listu jedne trećine (1/3 članova) Skupštine.
(4) Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:
1. ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke
2. obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
3. je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama Udruženja najmanje 4 godina
4. dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.
(5) Kandidati za Predsjednika Udruženja moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa. Uredno podmirenim obvezama smatra se i dugovanje do 300,00 kuna, s time da komorski doprinos mora biti podmiren u potpunosti.
(6) Uvjeti iz članka 3. ove Odluke i stavaka 4. i 5. ovog članka, dokazuju se na način propisan člankom 13. ove Odluke te:
1. da obavlja gospodarsku djelatnost najmanje deset godina – službenim izvatkom iz odgovarajućeg registra odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata
2. da je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama jedinstvenog komorskog sustava najmanje pet godina – potvrdom udruženja obrtnika ili područne obrtničke komore ili HOK-a
3. da se protiv nje ne vodi kazneni postupak – sudskim uvjerenjem, uključivo i pribavljenim putem usluge e-Građani
4. da ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa – potvrdom Porezne uprave ili ispisom Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave.
(7) Mandat Predsjednika Udruženja traje najduže do 30. rujna 2026. godine.

Članak 9.

(1) Upravni odbor Udruženja ima 7 članova.
(2) Upravni odbor čine 5 članova predstavnika cehova i 2 članova koji se biraju po prijedlogu Predsjednika Udruženja.
(3) Članove Upravnog odbora Udruženja verificira i imenuje Skupština Udruženja.
(4) Mandat članova Upravnog odbora Udruženja traje najduže do 30. rujna 2026. godine.
( ) Udruženja obrtnika dužna su POK-u dostaviti odluku o izboru predsjednika udruženja najkasnije do 3. listopada 2022. godine.


Članak 10.

(1) Nadzorni odbor ima 3 članova.
(2) Članove Nadzornog odbora Udruženja imenuje Skupština Udruženja.
(3) Prijedlog za članove Nadzornog odbora može temeljem ispunjene potpisne liste dati jedna petina članova Skupštine Udruženja te priložiti dokumentaciju iz članka 13. ove Odluke.
(4) Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Udruženja.
(5) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na prvoj sjednici Nadzornog odbora.
(6) Mandat članova Nadzornog odbora traje najduže do 30. rujna 2026. godine.

Članak 11.

(1) Skupština Udruženja imenuje 1 potpredsjednika Udruženja.
(2) Prijedlog za imenovanje potpredsjednika daje Predsjednik Udruženja s priloženom dokumentacijom iz članka 13. ove Odluke.
(3) Mandat potpredsjednika Udruženja traje najduže do 30. rujna 2026. godine.

Članak 12.

(1) Skupština Udruženja imenovat će tijela Udruženja (Predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor te potpredsjednike) na svojoj konstituirajućoj sjednici na način propisan Poslovnikom Skupštine Udruženja i ovom Odlukom.
(2) Na konstituirajućoj sjednici Skupština Udruženja bira i predstavnike Udruženja za Skupštinu Obrtničke komore Splitsko - dalmatinske županije.

Članak 13.

(1) Kandidati za članove tijela Udruženja dužni su ispuniti izjavu o prihvaćanju kandidature i priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.
(2) Izjava o prihvaćanju kandidature mora sadržavati naziv tijela za koje se kandidira, ime i prezime kandidata, OIB, podatke o adresi sjedišta obrta, adresi na koju izabrani član tijela želi da mu se dostavljaju pismena, broj telefona, mobitela, telefax-a i e-mail adresu, IBAN žiro-računa.
(3) Uvjeti iz članka 3. ove Odluke, dokazuju se:
1. da je član HOK-a i da nema privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno u zadnjih dvanaest mjeseci prije datuma početka izbora– službenim izvatkom iz Obrtnog registra za obrtnike, službenim izvatkom iz Sudskog registra za trgovce pojedince, odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata, ili odlukom o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore
2. plaćeni obvezni komorski doprinos po bilo kojoj osnovi - potvrdom Porezne uprave odnosno ispisom podataka Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave ili ispisom podataka iz Preglednika obveznika plaćanja KD Obrtničkog registra ovjeren od tajnika Udruženja
3. da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera sukladno članku 3., stavku 1., podstavku 3. - pisanom izjavom kandidata.
(4) Dokazi iz stavka 3. ovog članka ne smiju biti stariji od 30 dana.


Članak 14.

(1) Radi provedbe izbora Skupština Udruženja imenovat će izborno povjerenstvo posebnom odlukom.
(2) Izborno povjerenstvo sastoji se od 3 članova, koji imaju svoje zamjenike.
(3) Zadatak Izbornog povjerenstva je da pregleda dostavljenu dokumentaciju kandidata za izbore u tijela Udruženja.
(4) Predsjednik Izbornog povjerenstva Skupštini Udruženja na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o tome da li su kandidati za tijela dostavili izjave o prihvaćanju kandidature i dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.

Članak 15.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti svaki kandidat i ovlašteni predlagač.
(2) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora mora se dostaviti Upravom odboru u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
(3) Upravni odbor Udruženja dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 2 dana od dana kada je prigovor zaprimljen. Odluka Upravnog odbora je konačna.
(4) Ako Upravni odbor, odlučujući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, poništit će izbore za tijelo Udruženja kod čijeg izbora su nepravilnosti nastale i odrediti rok u kojem će se sazvati izvanredna sjednica Skupštine Udruženja i ponoviti izbori za to tijelo.

Članak 16.

Sastavni dio ove Odluke čine obrasci izjava i potvrda potrebnih za provedbu izbora.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Udruženja obrtnika otoka Hvara
Katica Vučetić

Pročitajte više » | Napisano 27.06.2022.

HOK Obrtnik plus: Privremeno se ukida popust na gorivo putem Crodux loyalty kartica

HOK Obrtnik plus: Privremeno se ukida popust na gorivo putem Crodux loyalty kartica

Zbog izvanrednih okolnosti privremeno se ukida popust na gorivo koji je članovima Hrvatske obrtničke komore bio osiguran kroz program pogodnosti HOK Obrtnik plus i suradnju s društvom Crodux derivati dva d.o.o

Podsjetimo, Vlada RH je izmjenom Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata ograničila najvišu maloprodajnu cijenu goriva (benzin, dizel, “plavi“ dizel) na svim benzinskim postajama, osim onih koje se nalaze na autocestama. Iz Crodux-a navode kako zbog takvih izvanrednih okolnosti trenutno nisu u mogućnosti odobravati popust na maloprodajne cijene goriva.

Ukidanje popusta stupa na snagu 24. lipnja 2022. godine i odnosi se na sve benzinske postaje.

Korisnicima Crodux loyalty kartice i dalje je dostupan popust na plin u bocama za kućanstvo i viljuškare (propan-butan).

Pozivamo Vas da pratite web stranicu Hrvatske obrtničke komore. Pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o svim promjenama vezanim uz ovu privremenu mjeru, nadamo se i o što skorijem povratku na korištenje svih pogodnosti HOK Obrtnik plus programa.

Pročitajte više » | Napisano 23.06.2022.

HOK Obrtnik plus: Osigurajte dvije godine nepromijenjenih cijena struje

HOK Obrtnik plus: Osigurajte dvije godine nepromijenjenih cijena struje

Hrvatska obrtnička komora nastavlja suradnju s HEP Opskrbom kroz projekt HOK Obrtnik plus kojom osigurava pogodnosti svojim članovima.

Zbog nepovoljnih tržišnih kretanja ponuđena cijena električne energije je znatno viša, ali i dalje najpovoljnija koju je moguće ponuditi u trenutku ugovaranja usluge. Cijene su uvjetovane vrlo nepovoljnim tržišnim kretanjima na razini Europe, ali i svijeta.

Napominjemo, da kroz projekt HOK Obrtnik plus imate zajamčene dvije godine nepromijenjenih cijena bez obzira na tržišna kretanja i očekivani rast cijena do kraja 2022. kao i u 2023. godini. Naime, članice HOK-a sklapaju ugovor na rok od 2 godine i HEP Opskrba jamči ugovorenu cijenu za obje godine, do isteka ugovora. Za članice HOK-a kojima ističe ugovor ili koji prvi puta ulaze u ugovorni odnos HEP Opskrba korigira uvjete svaka 3 mjeseca.

Za sve informacije o uvjetima i pogodnostima te izračune popusta članicama HOK-a na raspolaganju je besplatni info telefon HEP Opskrbe 0800 5255. Upit možete poslati i putem e-maila obrtnik@hep.hr s imenom i prezimenom, nazivom obrta i OIB-om. Od predstavnika HEP Opskrbe zatražite svoju neobvezujuću ponudu i doznajte sve o pogodnostima koje vam je osigurala Hrvatska obrtnička komora.

Pročitajte više » | Napisano 23.06.2022.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 13.000.000,00 kuna.

Program se sastoji od dvije Mjere:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2-Kampova, A3-OPG,

Mjera B – pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije.

Cilj programa je povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj,
razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima,
razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone,
zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma,
razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga,
oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.
Prihvatljivi prijavitelji - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati gostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihvatljivi troškovi:

priprema zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenje pripadajuće parcele,
trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele,
nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata,
troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti,
troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta.
Intenzitet potpore i način isplate
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.
Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:

70 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadak po računu), poštujući ugovorene rokove
Bespovratne potpore temeljem ovog Programa smatraju se potporom male vrijednosti.

Način podnošenja prijave: prijave se obvezno podnose online sa svim potrebnim skeniranim ili učitanim prilozima, putem Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta u rubrici Javni pozivi: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

(Isključivo prijavitelji s područja Sisačko-moslavačke županije koji nisu u mogućnosti prijavu podnijeti online, mogu ju poslati poštom.)

Prijavitelj po predmetnom Javnom pozivu može podnijeti jednu prijavu.

Više informacija o ovom natječaju saznajte na službenim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

Pročitajte više » | Napisano 06.06.2022.

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Dana 28. svibnja 2022. stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača.

Poveznica: Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22)

Neke od izmjena na koje se Zakon odnosi su:

pisani prigovor i reklamacije potrošača
isticanje cijena za posebne oblike prodaje
nepoštena poslovna praksa - prodaja proizvoda dvojne kvalitete
zavaravajuća propuštanja i crna lista
prodaja izvan poslovnih prostorija
definiranje popisa javnih usluga
troškovi vještačenja i dr.
Pozivamo članove da svoje poslovanje usklade s odredbama novog zakona.

Ističemo neke od važnijih novosti prema novom Zakonu:

Pisani prigovor i odgovor na prigovor
Novim Zakonom propisana je uz obvezu omogućavanja podnošenja pisanog prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte, i mogućnost podnošenja pisanog prigovora putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju. Izbačen je telefaks kao mogućnost podnošenja prigovora.

Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje prigovora potrošača te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Posebni oblici prodaje
Važna izmjena Zakona odnosi se na isticanje cijena robe – trgovac je u svakoj najavi sniženja i tijekom njega dužan istaknuti sniženu cijenu, ali i najnižu cijenu koju je primjenjivao za taj proizvod u zadnjih 30 dana. Kada se radi o usluzi, ovakvo pravilo vrijedi samo za prodaju unutar poslovnih prostorija, ali ne za oglašavanje i za prodaju izvan poslovnih prostorija ili putem interneta. Uvedene su nove obveze transparentnosti za internetska tržišta, posebno u odnosu na potrošača i koja su prava i obveze tih strana.

Javne usluge potrošačima
Novi Zakon obuhvaća i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, kako bi se povećala djelotvornost sustava rješavanja prigovora u tom području.

Nepoštena poslovna praksa
Proširuje se lista okolnosti koje uvijek predstavljaju nepoštenu poslovnu praksu, npr. preprodaja ulaznica za događanja ako ih je trgovac nabavio upotrebom automatiziranih sredstava za zaobilaženje broja ulaznica ili drugih pravila.

Ugovorni potrošački odnosi
Vezano za područje primjene ugovornih potrošačkih odnosa, uključujući i javne usluge (voda, plin i dr.), novim Zakonom obuhvaćene su sve vrste ugovora bez obzira na status trgovca.

Troškovi vještačenja
Pri vještačenjima koja se provode radi utvrđivanja materijalnih nedostataka na robi koji su se pojavili u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, za razliku od do sad propisanog da trgovac snosi trošak vještačenja, novim Zakonom trgovac samo predujmljuje ovaj trošak.

Rok tijekom kojeg trgovac predujmljuje trošak vještačenja produljuje se sa šest mjeseci na godinu dana.

Raskid ugovora bez omogućivanja naknadnog roka
Potrošač može ugovor raskinuti ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovorne obveze ni u naknadno danom roku.

Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
Trgovac je obvezan prije sklapanja ovakvih ugovora potrošača obavijestiti o svemu što mu je potrebno da bi dobio informiranu obavijest o kupnji.

Propisane su obveze trgovca pri prodaji ili promociji proizvoda, kao i nezatražene posjete potrošačevom domu. Trgovac je dužan jasno i razumljivo informirati potrošača o svrsi te o svim uvjetima sudjelovanja na ovakvim događanjima.

Potrošači od pružatelja internetskih tržišta moraju dobiti informaciju o tome je li osoba koja na tom tržištu nudi robu, digitalni sadržaj ili uslugu trgovac ili nije trgovac. U slučaju kada ta osoba nije trgovac, pružatelj internetskog tržišta treba obavijestiti potrošača da se prava potrošača uređena propisima usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na tako sklopljeni ugovor.

Inspekcijski nadzor
Novost u Zakonu je i mogućnost inspektora da izda privremenu mjeru uklanjanja sadržaja ili ograničenja pristupa internetskoj stranici.

Reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga
Propisano je da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor, ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije potrošača. Trgovac je dužan omogućiti podnošenje reklamacije osobno u poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte. Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje reklamacije potrošača.

Pročitajte više » | Napisano 06.06.2022.