Odluka Ministarstva poljoprivrede o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14), te članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11 i 12/13), ministar poljoprivrede donosi
ODLUKU
I.
U vezi provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14) (u daljem tekstu: Odluka) ovom Odlukom utvrđuje se konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima.
II.
Na podlozi digitalizirane snimke plavljenja na dan 26. svibnja 2014. godine, a sukladno točki I. stavku 2. Odluke, utvrđuje se popis naselja u općinama na području Vukovarsko-srijemske županije na koje se odnose mjere iz točke I. Odluke:
– Drenovci;
– Đurići;
– Gunja;
– Posavski Podgajci;
– Rajevo Selo;
– Račinovci;
– Soljani;
– Strošinci;
– Vrbanja.
Za područje Požeško-slavonske županije – grada Pleternica za naselja Gradac, Pleternica i Brodski Drenovac, te za područje Sisačko-moslavačke županije – grada Hrvatska Kostajnica za utvrđivanje područja plavljenja koristit će se digitalizirane snimke plavljenja na dan 23. svibnja 2014. godine.
III.
Pravo na sredstva za provedbu naknadne sjetve imaju poljoprivredni proizvođači koji svoje proizvodne površine imaju na područjima općina/gradova/naselja iz točke II. ove Odluke, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i ARKOD, te su u 2014. godini u skladu sa Zakonom o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 107/14) podnijeli Jedinstveni zahtjev za izravnu potporu za 2014. godinu.
Sredstva za provedbu naknadne sjetve dodijelit će se oštećenicima koji su u Jedinstvenom zahtjevu poljoprivrednih površina u 2014. godini imali prijavljene površine pod merkantilnim i/ili sjemenskim ratarskim usjevima (žitarice, uljarice, krmno bilje, ljekovito bilje), povrćem i livadama.
IV.
U skladu s točkom II. i III. Odluke, količine repromaterijala potrebne za naknadnu sjetvu (sjeme, mineralno gnojivo i gorivo), te pripadajuće novčane vrijednosti prema kulturama utvrđene su u Tablici: Troškovi repromaterijala, koja se nalazi u Prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
V.
Obračun prava na sredstva pomoći za naknadnu sjetvu poljoprivrednim proizvođačima/oštećenicima izvršit će se na temelju sljedećeg:
– za općine/gradove/ naselja iz točke II. ove Odluke;
– za poljoprivredne kulture na kojima je prema prostornim podacima Hrvatskih voda došlo do plavljenja poljoprivrednih površina na dan 26. svibnja 2014. godine, odnosno 23. svibnja 2014. godine;
– uvjeta propisanih točkom III. ove Odluke;
– uz primjenu pripadajućih novčanih vrijednosti za pojedine kulture iz točke IV. ove Odluke proporcionalno uz površinu pojedine kulture koja je plavljena;
– u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore »de minimis« u poljoprivrednom sektoru;
– minimalni iznos sredstva pomoći koja će se isplatiti iznosi 50 kn po oštećeniku.
VI.
Tehničko utvrđivanje popisa oštećenika te izračun pripadajućeg iznosa pomoći po oštećeniku za provedbu naknadne sjetve u skladu s ovom Odlukom provesti će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Agencija za plaćanja).
VII.
Sredstva pomoći za provedbu naknadne sjetve oštećenicima izvršit će se u pripadajućem novčanom iznosu na njihove račune evidentirane u Agenciji za plaćanja.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-01/14-01/182

Urbroj: 525-07/0570-14-1

Zagreb, 29. rujna 2014.
Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

« Povratak na novosti | Napisano 31.10.2014.