Odluka Vlade RH o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva

Odluka Vlade RH o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstvaPoštovani,

obavještavamo Vas da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine, donijela Odluku o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 123/13., te stupa na snagu 5. listopada 2013. godine.

NSP je izrađen u skladu sa zahtjevima Uredbe ( EZ ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo i ostalim odredbama i ciljevima u sklopu Zajedničke ribarstvene politike EU.

Dokument opisuje stanje cjelokupnog sektora ribarstva, daje strateške odrednice, identificira ciljeve, smjernice razvoja i izvore financiranja za 2013 ( sadašnje programsko razdoblje ), te daje opću viziju perspektive razvoja hrvatskog ribarstva u okviru sljedećeg programskog razdoblja ( od 2014. do 2020. godine ), uzimajući u obzir ključne elemente reformirane Zajedničke ribarstvene politike EU.

Sadašnje programsko razdoblje obuhvaća period od 2007. do 2013. godine.

U sljedećem programskom razdoblju ( od 2014. do 2020. godine ), mjere strukturne politike u ribarstvu provodit će se kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

S obzirom da programsko razdoblje obuhvaća period od datuma pristupanja do 31. prosinca 2013. godine ( s provedbom do 31. prosinca 2015. godine), predviđeno je da u tom periodu Republika Hrvatska koristi sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo, IPARD programa i nacionalnog proračuna za ostvarenje sljedećih prioriteta i ciljeva :


1. Prilagodba ribarske flote
Cilj :
 Uspostava održive ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih ribolovnih resursa

2. Održivi razvoj akvakulture
Cilj :
 Povećanje proizvodnje i jačanje konkurentnosti akvakulture

3. Održivi razvoj prerade i marketinga proizvoda ribarstva i akvakulture
Cilj :
 Jačanje prerađivačkih i tržišnih kapaciteta

4. Unapređenje administracije u ribarstvu i sektora za korištenje strukturne potpore kroz Tehničku pomoć
Cilj :
 Poboljšanje administrativnih kapaciteta i informiranosti dionika sektora

NSP predstavlja temelj za izradu Operativnog programa koji će detaljnije definirati mjere i aktivnosti usmjerene prema postizanju ciljeva definiranih ovim Planom.

« Povratak na novosti | Napisano 17.10.2013.