Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registruPoštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 14. stavka 9. i članka 15. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 81/13), ministar poljoprivrede donio Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 130/13. od 28.10.2013., a stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (Narodne novine, br. 144/10, 123/11, 53/12, 98/12, 113/12, 15/13 i 33/13).

Ovim pravilnikom propisuju se:

– uvjeti i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru,
– sadržaj obrasca povlastice,
– uvjeti pod kojima je moguće prenositi prava iz povlastice na drugu povlasticu,
– način provedbe javnog poziva za otkup i prijenos povlastice,
– uvjeti pod kojima je moguće prenijeti povlasticu na novog vlasnika,
– sadržaj i način vođenja Registra povlastica,
– način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica.

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru od strane vlasnika plovila, donosi rješenje o izdavanju povlastice i obrazac povlastice, ako se radi o slučaju kada su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe, i to uz pisanu i ovjerenu suglasnost ovlaštenika povlastice.,.

Povlastica će se izdati vlasniku plovila u slučajevima:

– kupnje plovila s povlasticom u cijelosti;
– prijenosa povlastice putem javnog poziva;
– nasljeđivanja plovila koje ima povlasticu;
– darovanja plovila s povlasticom u cijelosti bračnom drugu ili srodniku po krvi u ravnoj
liniji do 2. stupnja nasljeđivanja;
– kupnje povlastice za ribolov u državnom vlasništvu putem javnog natječaja;
– kada je ribarsko plovilo izgrađeno u sklopu poticanog programa izgradnje i modernizacije ribarske flote sukladno odobrenim uvjetima, odnosno kada je plovilo nabavljeno ili pokrenuta izgradnja prije zabrane izdavanja novih povlastica o čemu je vlasnik pisanim putem obavijestio Ministarstvo.

Uz rješenje o izdavanju povlastice, izdaje se i obrazac povlastice koji se uvijek mora nalaziti na plovilu. Na jedno plovilo može se izdati samo jedna povlastica.

Obrazac povlastice mora sadržavati sljedeće podatke:

1. opći podaci,
2. podaci o ribarskom plovilu,
3. podaci o ovlašteniku povlastice,
4. podaci o vlasniku plovila.

Obrazac povlastice je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Registar povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva, pod nazivom »Registar povlastica«. U Registar povlastica upisuju se sljedeći podaci:

1.Tijelo koje je izdalo povlasticu, klasifikacijska oznaka, urudžbena oznaka, mjesto i datum te
serijski broj povlastice
2. Podaci o plovilu za koje je izdana povlastica
3. Podaci o vlasniku i ovlašteniku povlastice izdane za navedeno plovilo
4. Podaci o odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i sve promjene koje
je ovlaštenik povlastice dužan dostaviti ministarstvu telefaksom ili elektroničkim putem
prije isplovljavanja plovila u ribolov
5. Vrste ribolovnih alata
6. Ribolovne zone u kojima se smije obavljati gospodarski ribolov
7. Pomoćna plovila
8. Promjene podataka upisanih u povlastici
9. Prestanak važenja povlastice i obrazloženje prestanka važenja
10. Oduzimanje povlastice za ribolov i obrazloženje o oduzimanju
11. Datum pokretanja upravnog spora
12. Odluku Upravnog suda, broj i datum iste
13. Napomene

Vlasnik plovila, na koje je izdana povlastica može ponuditi na prodaju samo povlasticu, a o namjeri prijenosa povlastice obvezan je izvijestiti Ministarstvo radi otkupa za prijenos povlastice u državno vlasništvo, odnosno objave javnog poziva osobama zainteresiranima za otkup i prijenos prava iz povlastice.

Prijenos povlastice putem Javnog poziva dozvoljen je samo ako se odnosi na povlastice temeljem koje je obavljan ribolov najmanje 30 dana godišnje ili ukupno 150 dana u razdoblju od prethodnih pet kalendarskih godina prije podnošenja zahtjeva što je razvidno iz dostave podataka o ulovu godina.

Javni poziv za prijenos povlastice objavljuje se u mjesecima ožujku, lipnju, rujnu i prosincu.

« Povratak na novosti | Napisano 15.11.2013.