Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (NN, 27/14)

Poštovani,

obavještavamo Vas kako je na temelju članaka 15., 21., 22. i 28. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/2013), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA IZRAVNE POTPORE I POJEDINIH MJERA DRŽAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI U 2014. GODINI.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 27/14, a stupio je na snagu 27.02.2014. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN, 145/2012 i 29/2013), osim odredbi koje se odnose na IAKS mjere ruralnog razvoja, a koje su prijavljene Europskoj komisiji, kao postojeće mjere državne potpore sukladno odredbama članka 34. Zakona.

Ovim Pravilnikom propisuje se sljedeće:

1. Način provedbe programa izravne potpore:

– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za korištenje i dodjelu prava na plaćanja, prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i prava na plaćanja iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište,
– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izračun i dodjelu premija za proizvodno vezana plaćanja,
– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izračun i dodjelu specifičnih plaćanja.

2. Način provedbe pojedinih mjera državne potpore u poljoprivredi.

Jedinstveni zahtjev za potporu obuhvaća zahtjeve za:

1.Korištenje prava na plaćanja i to:
– prava na regionalno plaćanje;
– posebna prava na plaćanje.

2. Dodjelu i korištenje prava na plaćanja:
– iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište;
– za regionalno plaćanje iz nacionalne rezerve.

3. Korištenje i dodjelu prava na premije:
– za krave dojilje, ovce i koze;
– dopunsku premiju za ovce i koze.

4. Specifičnu potporu za unapređenje kvalitete:
– mlijeka;
– goveđeg mesa;
– janjećeg i jarećeg mesa.

5. Plaćanja za pojedine mjere državne potpore.

Obrazac Jedinstvenog zahtjeva za potporu nalazi se u Prilogu 2 ovog Pravilnika, a sačinjavaju ga listovi A, B, B1, C, D, E i F.

Zahtjev za potporu potrebno je popuniti elektronički, putem interneta, koristeći AGRONET sustav za koji korisničko ime i zaporku izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima.

Pri popunjavanju zahtjeva, korisnik može zatražiti pomoć u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji, Savjetodavnoj službi i Regionalnim uredima Agencije za plaćanja. Elektronički popunjeni zahtjev potrebno je ispisati, potpisati i dostaviti Regionalnom uredu Agencije za plaćanja. Zahtjev se može dostaviti neposredno ili poštom.

U 2014. godini korisnik podnosi zahtjev u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja.

Iznimno, zahtjev za premije za ovce i koze podnosi se od 1. ožujka do 30. travnja 2014. godine.

Iznimno, zahtjev za premije za krave dojilje, plaćanja za mliječne krave te zahtjev za specifičnu potporu podnosi se od 1. travnja do 15. svibnja 2014. godine.

Elektronički popunjen i ispisan zahtjev, korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom regionalnom uredu Agencije za plaćanja.

Kad je zahtjev upućen običnom ili preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje zahtjeva regionalnom uredu Agencije za plaćanja. Kad je zahtjev dostavljen neposredno, dan zaprimanja u regionalnom uredu Agencije za plaćanja smatra se kao dan predaje zahtjeva.

Iznimno od rokova za podnošenje zahtjeva iz članka 8. stavaka 1., 2. i 3. ovog Pravilnika, zahtjevi se mogu zaprimati i 25 kalendarskih dana nakon tog roka, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja, u skladu s odredbama članaka 23. i 24. Uredbe 1122/2009.

Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u potpunosti odustati od zahtjeva, pisanim putem u skladu s člankom 25. Uredbe 1122/2009.

Korisnik je dužan presliku zahtjeva i popratne dokumentacije, na temelju kojih je ostvario pravo na potporu, čuvati četiri godine od dana podnošenja zahtjeva.

Dinamika isplate – prema podnesenim Zahtjevima u 2014. godini – sredstva za sve vrste plaćanja iz članka 3. ovog Pravilnika isplaćuju se korisnicima u najviše dva obroka u razdoblju od 1. prosinca 2014. godine do 30. lipnja 2015. godine, sukladno članku 29. Uredbe 73/2009.

« Povratak na novosti | Napisano 21.03.2014.