PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RIBOLOVNIH ALATA, OPREME I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU


Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova ulaganja u kupnju ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
Namjena potpore
Članak 2.
(1) Potpora je namijenjena sufinanciranju ulaganja u prilagodbu ribolovne flote i ribolovnih alata kroz opremanje ribarskih plovila novom opremom, novim alatima i novim pogonskim strojevima radi očuvanja biološkog bogatstva mora i s ciljem održivog, racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima.
(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava koja su osigurana na posebnom računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Modela financiranja u prilagodbu ribolovne flote i investicije u ribarska plovila (klasa: 022-03/14-07/164, urbroj: 50301-05/25-14-2 od 8. svibnja 2014. godine).
(3) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Pravilnika, a prema odobrenim računima za koje podnositelj nije do sada koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.
(4) Troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika moraju biti ostvareni u periodu od 1. siječnja 2014. godine do dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje ulaganja u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Zahtjev).
(5) U slučaju kupnje ribolovnih alata iz članka 5. stavka 1. točke f) ovoga Pravilnika korisnik ne može u narednih pet godina od primitka potpore sudjelovati u dodjeli sredstava namijenjenih otkupu povlastice i/ili alata unutar povlastice, za ribolovne alate iz članka 5. stavka 1. točke f) ovoga Pravilnika.
(6) Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje odredbe ostalih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu obavljanja gospodarskog ribolova na moru.
Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava
Članak 3.
(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika namijenjenih za dodjelu potpore sukladno ovom Pravilniku donosi ministar.
(2) Kada iznos odobrene potpore dosegne iznos iz Odluke iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se članak 14. stavak 6. ovog Pravilnika.
Prihvatljivi troškovi
Članak 4.
(1) Prihvatljivi troškovi su ulaganja koja služe isključivo za potrebe obavljanja gospodarskog ribolova na moru i mogu se odnositi na sljedeće kategorije:
a) kupnja ribolovnih alata;
b) kupnja opreme;
c) kupnja pogonskih strojeva.
(2) Za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka prihvatljivi su i troškovi transporta i/ili montaže i/ili ugradnje.
(3) Podnositelj može podnijeti Zahtjev za najviše dvije kategorije navedene u stavku 1. ovoga članka.
(4) Svi alati, oprema i pogonski strojevi za koje se traži sufinanciranje moraju se nalaziti na ribarskom plovilu ili skladišnom prostoru korisnika.
(5) Zahtjev se podnosi po povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica).
Ribolovni alati
Članak 5.
(1) Ribolovnim alatima iz članka 4. stavka 1. točke a) ovog Pravilnika smatraju se:
a) pridnena povlačna mreža koća
b) vrše, osim vrša za lov jegulja,
c) udičarski alati,
d) mreže stajačice,
e) dredža (rampon),
f) obalne mreže potegače i male plivarice (palamidara, ciplara, oližnica i igličara),
g) dio pridnene povlačne mreže koće i plivarice srdelare (sajle, strugari, kavomišti, daske ili širilice),
h) dio pridnene povlačne mreže koće (saka i/ili mrežni teg) i dio plivarice srdelare (mrežni teg i/ili pluta i/ili olova).
(2) U slučaju kupnje ribolovnih alata iz stavka 1. točki a) – f) ovog članka prihvatljiv je trošak cjelovitih ribolovnih alata i/ili njihovih sastavnih dijelova.
Ribolovna oprema
Članak 6.
(1) Ribolovnom opremom iz članka 4. stavka 1. točke b) ovog Pravilnika smatraju se strojevi, oprema, uređaji i brodski sustavi (uključujući i softversku komponentu gdje je to primjenjivo).
(2) Ribolovna oprema iz stavka 1. ovog članka uključuje:
a) opremu za automatski identifikacijski sustav (u daljnjem tekstu: AIS uređaj);
b) opremu za unaprjeđenje sigurnosti plovidbe (oprema za spašavanje i signalizaciju);
c) opremu za unaprjeđenje higijensko-tehničkih uvjeta na plovilu (sanitarni čvor na plovilu, uređaji za sušenje i dezinfekciju ruku, uređaji za grijanje vode, rezervoar za pitku vodu, hidrofor i sl.);
d) strojeve i uređaje za proizvodnju električne energije na plovilu (elektroagregati i alternatori);
e) uređaje i elektroničku opremu za upravljanje plovilom, navigaciju i komunikaciju;
f) uređaje i elektroničku opremu za traženje ribe;
g) ribolovnu opremu i uređaje za unaprjeđenje uvjeta rada i efikasnosti ribolova (vinč i puratić blok kao cjelina ili u sastavnim dijelovima, teretne dizalice, hidropumpe, hidromotori i rashladnici pogonskih strojeva i generatora i sl.);
h) uređaje za unaprjeđenje kvalitete proizvoda ribarstva (oprema za proizvodnju leda te čuvanje i skladištenje ulova u uvjetima kontrolirane temperature poput ledomata ili drugih uređaja ili opreme za poleđivanje/šokiranje ribe, izotermičkih kontejnera za čuvanje ulova, sustava za zamrzavanje, ugrađenih tankova za hladnu vodu i uređaji za određivanje kvalitete ribe (temperaturu/masnoću/svježina) i sl.);
i) ronilačka oprema (ronilačke boce, regulatori, peraje, maska, ronilačko odijelo).
Pogonski strojevi
Članak 7.
(1) Pogonskim strojem iz članka 4. stavka 1. točke c) ovog Pravilnika smatra se pogonski stroj i/ili elementi propulzije te njihovi sastavni dijelovi.
(2) Elementi propulzije su: brodska kopča (reduktor) uključujući aktuatore, osovinski vod, osovina i propeler.
(3) Ukoliko se kupnjom pogonskog stroja iz stavka 1. ovog članka zamjenjuje postojeći pogonski stroj, potporu je moguće ostvariti pod uvjetom da je snaga novog pogonskog stroja ista ili manja od snage starog pogonskog stroja upisanog u Registar ribarske flote Republike Hrvatske.
Iznosi potpore
Članak 8.
Najviši iznos potpore po kategorijama je:
a) u slučaju kupnje alata iz članka 5. stavka 1. točaka a) – g). ovoga Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna;
b) u slučaju kupnje opreme iz članka 6. ovoga Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna;
c) u slučaju kupnje pogonskih strojeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 100.000,00 kuna.
d) u slučaju kupnje alata iz članka 5. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika, 90% vrijednosti ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna, isključivo ako se radi o dijelu pridnene povlačne mreže/plivarice srdelare.
Korisnik potpore
Članak 9.
(1) Da bi postao korisnikom potpore, podnositelj mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
a) mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice u trenutku podnošenja Zahtjeva;
b) kod kupnje ribolovnog alata iz članka 5. ovog Pravilnika, navedeni ribolovni alat mora biti upisan u povlastici;
c) ribarsko plovilo za koje se traži potpora mora biti upisano u Registar ribarske flote koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013 i 14/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon);
d) mora imati važeću plovidbenu dozvolu;
e) ribarsko plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora mora imati ostvarenih minimalno dvadeset ribolovnih dana u 2014. godini (od 1. siječnja – 30. rujna) sukladno službenoj evidenciji ribolovne aktivnosti koja se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva u sklopu Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: službena evidencija Ministarstva). Ukoliko je tijekom 2014. godine izvršen prijenos povlastice sa starog ribarskog plovila na novo plovilo uz povlačenje iz ribolova starog ribarskog plovila, i pod uvjetom da se radi o istom vlasniku/ovlašteniku, u obzir se uzimaju i ribolovni dani ostvareni starim ribarsko plovilom;
f) mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku tijekom 2014. godine (od 1. siječnja – 30. rujna);
g) mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke e) ovog članka, ribarsko plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora može imati i manje ribolovnih dana u sljedećim slučajevima:
a) ako je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice za plovilo za koje traži potporu tijekom 2014. godine, plovilo vezano na tu povlasticu mora imati ostvarenih prosječno najmanje dva ribolovnih dana mjesečno od kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice do 1. listopada 2014.;
b) ako je u povlasticu upisan samo jedan alat, a čije je korištenje strogo vremenski ograničeno sukladno posebnim propisima, plovilo upisano u tu povlasticu mora imati ostvarenih prosječno najmanje dva dana mjesečno tijekom razdoblja u kojem je moglo obavljati ribolov tim alatom u 2014. godini do 30. rujna 2014.;
c) u slučaju havarije plovila ili više sile, što podnositelj mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom, ukoliko se takav događaj dogodio u 2014. godini, ovisno o periodu za koji se utvrđuje ribolovna aktivnost u smislu stavka 1. točke e) ovog članka ili točaka a. i b. ovog stavka. Ukoliko je dokumentacijom potkrijepljeno najmanje četiri uzastopnih dana nemogućnosti obavljanja ribolova uslijed naprijed navedenih događaja tijekom jednog mjeseca, isti će biti priznati kao minimalni mjesečni prosjek ostvarenih ribolovnih dana.
Neprihvatljivi troškovi
Članak 10.
Neprihvatljivi troškovi su:
a) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,
b) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade,
c) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
d) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,
e) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci,
f) plaćanja u naravi i plaćanja putem robne razmjene,
g) plaćanja u gotovini,
h) troškovi kupnje potrošnog materijala poput primjerice vijaka, ulja, filtera, akumulatora, remenica, ležajeva, žarulja, igala i sl.,
i) troškovi kupnje mobilnih telefona (mobitela),
j) troškovi vlastitog rada,
k) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
l) operativni troškovi,
m) svi troškovi održavanja, amortizacije i najma,
n) troškovi kupnje rabljenih ribolovnih alata, rabljene opreme i rabljenih pogonskih strojeva kao i njihovih rabljenih sastavnih dijelova te kupnja nelicenciranih računalnih programa,
o) troškovi kupnje alata koji nisu navedeni u članku 5. stavku 1. i opreme koja nije navedena u članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.
Podnošenje Zahtjeva
Članak 11.
(1) Korisnik podnosi Zahtjev isključivo u tiskanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s precizno naznačenim datumom i vremenom (sat, minuta, sekunda) slanja te naznakom »Zahtjev za sufinanciranje ulaganja« na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.
(2) Zahtjev se nalazi na Obrascu I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(3) Zahtjev se može podnijeti zaključno do 30. rujna 2014. godine.
(4) Ukoliko podnositelj podnosi više Zahtjeva, dužan ih je fizički odvojiti, odnosno, poslati zasebno svaki u svojoj omotnici.
Potrebna dokumentacija za sufinanciranje ulaganja
Članak 12.
(1) Zahtjev podrazumijeva sljedeću dokumentaciju:
a) Obvezna dokumentacija:
i. popunjen Obrazac Zahtjeva (Dodatak I. i II. Pravilnika);
ii. potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu Republike Hrvatske koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija ne starija od 30 dana od podnošenja potpunog Zahtjeva;
iii. u slučaju kada podnositelj Zahtjeva nije vlasnik povlastice, Izjava vlasnika povlastice da je suglasan s planiranim ulaganjem/izmjenama na plovilu/povlastici koje su predmet ovog Pravilnika, ovjerena kod javnog bilježnika i ne starija od 30 dana na dan podnošenja potpunog Zahtjeva (Dodatak II. točka 3.);
iv. preslika Upisnog lista broda ili Dozvole za plovidbu brodice;
v. preslika plovidbene dozvole;
vi. preslike računa (izdanih od strane registrirane pravne ili fizičke osobe za djelatnost trgovine, odnosno od proizvođača) za nove ribolovne alate ili novu opremu ili nove pogonske strojeve izdani u periodu od 1. siječnja 2014. do dana podnošenja Zahtjeva. Na preslikama računa mora biti jasno navedena specifikacija ulaganja (primjerice vrsta mreže, vrsta mrežnog tega, debljina konca, veličina oka, snaga i broj okretaja motora). Ako se radi o dobavljaču iz inozemstva, preslike računa moraju biti prevedeni na hrvatski jezik, odnosno mora se dostaviti kratak opis stavaka sa preslika računa na hrvatskom jeziku;
vii. bankovne dnevne informativne izvatke o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja;
viii. dokument/potvrda banke koja dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT). Svi iznosi iskazani u stranoj valuti trebaju se preračunati u kune na dan izdavanja računa/plaćanja po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke;
ix. karton deponiranih potpisa/bankovna potvrda za žiro-račun na koji će se uplatiti potpora, te za sve žiro-račune s kojih su vršena plaćanja;
x. izjavu banke o plaćenim računima ako su plaćanja izvršena putem kredita, ne starija od 30 dana na dan podnošenja potpunog Zahtjeva;
xi. preslik ugovora o kreditu vezanih uz plaćanje (ako je plaćanje izvršeno putem kredita);
xii. potvrdu o članstvu u ribarskoj zadruzi, ukoliko je primjenjivo.
b) Dodatna dokumentacija:
– druga odgovarajuća dokumentacija kojom se nedvojbeno dokazuju događaji iz članka 9. stavka 2. točke c) Pravilnika;
(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u originalu.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ukoliko podnositelj podnosi više Zahtjeva, uz jedan Zahtjev uz napomenu, može podnijeti preslike dokumentacije iz stavka 1. točki ii, vii, viii, ix, x i xi.
(4) Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika, Ministarstvo, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) može Zahtjevom za dopunu od podnositelja tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje obrade Zahtjeva.
Zaprimanje i obrada Zahtjeva
Članak 13.
(1) Prilikom započinjanja obrade zaprimljenih Zahtjeva obavlja se formalna administrativna kontrola odnosno utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Zahtjeva uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom uvidom u Zahtjev i prateću dokumentaciju te uvidom u službene evidencije Ministarstva.
(2) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Zahtjeve izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje obrade Zahtjeva. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu preporučenom poštom s povratnicom.
(3) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi ulaze u daljnju obradu.
Rangiranje Zahtjeva
Članak 14.
(1) Nakon administrativne kontrole svakog pristiglog Zahtjeva, ukoliko bude potrebno, utvrdit će se rang-lista svih Zahtjeva, u padajućem nizu, sukladno kriterijima rangiranja.
(2) Kriteriji za izradu rang liste odnose na:
a) vrstu ulaganja;
b) broj ribolovnih dana;
c) članstvo u priznatoj ribarskoj zadruzi sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine«, broj 48/2010);
d) veći iznos vlastitih uloženih sredstava za ulaganje za koje se traži potpora.
(3) Bodovi za rangiranje temeljem kriterija iz stavka 2. ovoga članka su:
Vrsta ulaganja kupnja ribolovnog alata ili opreme 8
kupnja dijela pridnene povlačne mreže koće
(saka i/ili mrežni teg) 15
Broj ribolovnih dana po plovilu za koje se traži potpora 21 – 60 8
61 – 100 10
101 – 120 12
121 – 140 14
>141 16
Članstvo u ribarskoj zadruzi 3
Veći iznos vlastitih uloženih sredstava za ulaganje za koje se traži potpora Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju
od 40.000,00 kuna do 70.000,00 kuna 4
Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju
70.000,01 do 100.000,00 kuna 6
Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju
od 100.000,01 do 200.000,00 kuna 8
Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju
od 200.000,01 kuna i više 10
(4) U slučaju kada dva ili više Zahtjeva imaju isti broj bodova, prednost ima:
– Zahtjev koji se odnosi na kupnju dijela pridnene povlačne mreže koće (saka i/ili mrežni teg),
– Zahtjev koji se odnosi na kupnju ribolovnog alata ili opreme, ukoliko se ni jedan Zahtjev ne odnosi na kupnju dijela pridnene povlačne mreže koće (saka i/ili mrežni teg),
– Zahtjev s većim brojem ribolovnih dana, ukoliko se svi Zahtjevi odnose na kupnju dijela pridnene povlačne mreže koće (saka i/ili mrežni teg),
– Zahtjev s većim iznosom vlastitih uloženih sredstava za ulaganja za koje se traži potpora, ukoliko Zahtjevi imaju isti broj ribolovnih dana a odnose se na kupnju dijela pridnene povlačne mreže koće (saka i/ili mrežni teg).
(5) Ukoliko nakon izvršenog rangiranja dva ili više Zahtjeva imaju isti broj bodova, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.
(6) U slučaju kad se temeljem rang-liste utvrdi da nema dovoljno sredstava za sve Zahtjeve koji udovoljavaju uvjetima ovog Pravilnika, a sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti oni projekti za koje je moguće osigurati sufinanciranje.
(7) U slučaju kad se tijekom procesa administrativne obrade Zahtjeva utvrdi da ima dovoljno sredstava za sve prijave koje udovoljavaju uvjetima ovog Pravilnika, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.
Odluka o dodjeli državne potpore u ribarstvu
Članak 15.
(1) Podnositelju čiji Zahtjev udovoljava uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom izdat će se Odluka o dodjeli državne potpore u ribarstvu na temelju koje će se izvršiti isplata potpore ulaganju.
(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži:
1. podatke o korisniku (tvrtka/obrt, MB, OIB, sjedište);
2. iznos i udio odobrene potpore;
3. namjenu dodijeljene potpore;
4. način isplate potpore;
5. obveze korisnika u smislu:
– čuvanja dokumentacije i predmeta potpore koja se odnosi na ulaganje sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore,
– omogućavanje kontrole na terenu davanjem cjelokupne dokumentacije vezane za dobivanje potpore na uvid te stavljanje na raspolaganje predmeta potpore za kontrolu na terenu,
– zabrana prodaje predmeta potpore ili korištenja mimo svrhe za koju je namijenjeno, zabrana davanja u najam ili bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim fizičkim i pravnim osobama pet godina od isplate potpore,
6. uputu o pravnom lijeku.
(3) Iznimno od stavka 2. točke 5. alineje 3. ovog stavka, korisnik potpore, uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva.
(4) Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavit će se korisniku preporučenom poštom s povratnicom.
Odluka o odbijanju Zahtjeva za sufinanciranje ulaganja
Članak 16.
(1) Podnositelju čiji Zahtjev ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom, izdat će se Odluka o odbijanju Zahtjeva.
(2) Neudovoljavanjem uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:
a) neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom,
b) namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja,
c) nepravovremeno podnesene prijave i nepravodobno i nepotpuno dopunjene prijave.
(3) Odluka o odbijanju Zahtjeva izdat će se i onim podnositeljima za koje nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava određenih sukladno članku 3. ovog Pravilnika.
(4) Odluka iz stavka 1. ovog članka poslat će se korisniku preporučenom poštom s povratnicom.
Isplata potpore
Članak 17.
(1) Na temelju Odluka iz članka 15. stavka 1. i članka 19. ovog Pravilnika, Ministarstvo će izraditi tablični prikaz svih korisnika s podacima potrebnim za isplatu dodijeljenih iznosa za sufinanciranje ulaganja.
(2) Tablični prikaz Ministarstvo će dostaviti HBOR-u koji će u roku od deset dana od primitka naloga za isplatu izvršiti isplatu dodijeljenih novčanih sredstava na račune korisnika.
Povrat potpore
Članak 18.
(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat svih ili dijela isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju:
a) administrativne pogreške i pogrešne isplate;
b) ukoliko se kontrolom na terenu utvrdi nepravilnost koja nije uklonjena slijedom naloga za uklanjanje nepravilnosti ili neudovoljavanje uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.
(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovog članka je konačna.
(3) Na temelju Odluke iz stavka 1. ovoga članka korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na račun koji je sastavni dio Odluke.
(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.
Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima
Članak 19.
(1) Na Odluke donesene sukladno ovome Pravilniku, osim na Odluku o povratu potpore iz članka 18. ovog Pravilnika, podnositelj Zahtjeva ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u roku od sedam kalendarskih dana od dana primitka Odluke.
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka imenuje ministar poljoprivrede.
(3) Odluke po prigovorima su konačne.
(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Povjerenstvu putem Uprave ribarstva.
(5) U roku od 20 radnih dana po donošenju Odluke o prihvaćanju prigovora, Zahtjev temeljem kojeg je uložen prigovor obradit će se ponovo te će se donijeti nova Odluka o dodjeli potpore iz članka 15. ovog Pravilnika.
(6) Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da je prigovor neopravdan, donijet će Odluku o odbijanju prigovora te Odluka o odbijanju Zahtjeva ostaje na snazi.
Članak 20.
(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva zajedno sa svom pratećom dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom provodi Uprava ribarstva sukladno članku 13. ovog Pravilnika.
(2) Kontrolu na terenu provodi Uprava ribarstva, vodeći računa da kontrolu na terenu ne obavljaju isti djelatnici koji su obavljali administrativnu kontrolu određenih Zahtjeva.
(3) Kontrola na terenu provodi se u periodu od 5 godina nakon datuma isplate potpore na uzorku od najmanje 10% korisnika.
(4) U slučaju nepravilnosti utvrđenih tijekom kontrole na terenu, a na temelju Zapisnika o izvršenoj kontroli odobrenih Zahtjeva Ministarstvo može zatražiti uklanjanje utvrđenih nepravilnosti nalogom za uklanjanje nepravilnosti u određenom roku.
(5) Ukoliko korisnik ne postupi sukladno nalogu iz stavka 4. ovog članka, Ministarstvo može zatražiti povrat čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava, sukladno članku 18. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika.
(6) Kontrolom na terenu provjerava se sljedeće:
a) da li je korisnik vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru;
b) dostava i podaci iz izvješća/očevidnika;
c) poslovna i računovodstvena dokumentacija dostavljena uz Zahtjev kroz usporedbu sa stvarnim zatečenim stanjem na terenu;
d) obveza čuvanja dokumentacije i predmeta potpore sukladno Odluci o dodjeli potpore.
(7) Uprava ribarstva propisat će procedure i obrasce za provedbu kontrole na terenu.
Evidencija i objava korisnika potpore
Članak 21.
(1) Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva te ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom.
(2) Podaci o korisnicima – naziv tvrtke/obrta te ukupno dodijeljen iznos sufinanciranja ulaganja, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo).
Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/14-01/44

Urbroj: 525-13/0823-14-1

Zagreb, 16. srpnja 2014.
Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

« Povratak na novosti | Napisano 06.08.2014.