Registracija objekata

Registracija objekataUputa za postupak evidencije subjekata koji obavljaju djelatnost s hranom
Svi subjekti koju posluju s hranom ne životinjskog podrijetla i/ili su prema Zakonu o hrani u nadležnosti sanitarne inspekcije dužni su provesti evidenciju svih svojih objekata sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08). Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdaje Rješenje o evidenciji objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz evidencije objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev.
Sukladno članku 22. točka 11. Zakona o hrani Ministarstvo zdravstva će rješenjem brisati upisani subjekt na njegov zahtjev, odnosno kad se utvrdi da je objekt prestao udovoljavati uvjetima propisanim propisima o hrani.
Rok za podnošenje prijave za postojeće objekte je 25. listopada 2008. Novi objekti prijavu podnose prije početka rada u objektu. Izvod iz evidencije objekta ne stariji od 6 mjeseci dokaz je da je objekt pod nadzorom nadležne inspekcije i da isti udovoljava propisima o hrani.
Postojeći objekti koji posluju s hranom neka hitno podnesu zahtjev, jer će kod sljedećeg nadzora sanitarni inspektori postupiti u skladu sa zakonom o sanitarnoj inspekciji.
Troškovi postupka evidencije
Visina naknade koju uplaćuje subjekt koji obavlja poslovanje s hranom za pokrivanje troškova postupka evidencije, iznosi 70,00 kn za izdavanje rješenja o evidenciji i izdavanje ovjerenog izvatka iz evidencije subjekta s jednim objektom. Ukoliko subjekt ima više objekata visina naknade za izdavanje rješenja o evidenciji i izdavanje ovjerenog izvatka iz evidencije, za svaki idući objekt iznosi 30,00 kn.
Iznos naknade uplaćuje se na:
broj žiro računa 1001005-1863000160
model 62
poziv na broj 7005-1732-100935
svrhu uplate troškovi evidencije objekta

Postupak evidencije moguće je provesti na dva načina:

1. ELEKTRONSKA EVIDENCIJA – evidencija putem interneta
Postupak elektronske evidencije:
a) ISPUNITI OBRAZAC ZA PRIJAVU EVIDENCIJE ELEKTRONSKIM PUTE
Subjekt koji želi ostvariti evidenciju elektronskim putem aplikaciji pristupa putem adrese http://upisnik.mzss.hr
1. Nakon pristupa aplikaciji potrebno je otvoriti (klikom miša) gumb NOVI KORISNIK. Nakon toga otvara se okvir za unos podataka novog korisnika. Poželjno je ispuniti sva polja, ali ispunjavanje polja označenih crvenom zvjezdicom je nužno za daljnji postupak evidencije.
2. Polja u ovom okviru podijeljena su u tri skupine
PODACI O KORISNIKU – upisuju se osnovni podaci o kontakt osobi ili vlasniku ili zastupniku i sl.
PODACI O OBJEKTU – upisuju se podaci o objektu koji se želi evidentirati
PODACI O SUBJEKTU – upisuju se podaci o subjektu ( pravna ili fizička osoba) koji su vlasnici i/ili korisnici objekta
1. Za dodatna pojašnjenja u istom okviru nalazi se gumb POMOĆ
2. Po unosu ispravnih podataka za evidentiranje odabirom aplikacijskog gumba PRIHVATI potvrđuje se unos svih unesenih podatka. Ukoliko su svi podaci uneseni u ispravnom obliku pojaviti će se poruka Podaci su spremljeni.
5. Ukoliko su sve navedene radnje pravilno izvršene na e-mail adresi navedenoj u
podacima o korisniku pojaviti će se poruka da je zahtjev za evidencijom zaprimljen
b) DOSTAVITI POTREBNU DOKUMENTACIJU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI:
1. Rješenje o upisu u sudski ili obrtnički registar subjekta koji posluje s hranom
2. Isprintana poruka zaprimljena e-mailom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koja potvrđuje da je zahtjev za evidenciju objekta zaprimljen + 50,00 kn državne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu.
3. Kopija uplate za pokriće troškova postupka evidencije
Dokumentacija se može poslati poštom ili neposredno predati u pisarnicu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na adresi:
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Ksaver 200a
10 000 ZAGEB
3. Nakon što Ministarstvo zdravstva zaprimi elektronski zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju obraditi će podatke, te odobriti ili odbiti evidenciju o čemu će subjekt biti obaviješten elektronskim putem. Uz svaki odobreni zahtjev subjekt će zaprimiti osobne pristupne podatke ( korisničko ime i šifru). Pomoću pristupnih podataka subjekt može pristupiti ažuriranju podataka za nastale promjene za evidentirane objekte.

2. PODNOŠENJEM PISANOG ZAHTJEVA - pisani zahtjev podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na adresu:
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Ksaver 200a
10 000 ZAGEB
Postupak evidencije:
Na gore navedenu adresu potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Ispunjen obrazac zahtjeva za evidenciju + 50,00 kn državne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu
Obrazac je moguće podići u:
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200a, Zagreb
Na ovoj internet stranici:
http://www.mzss.hr/hr/zdravstvo_i_socijalna_skrb/zdravstvo/registracija_objekata (Obrazac zahtjeva za evidenciju 22,00 kB)

Na broj tel. 01 469 8499 , 01 459 6154 ili 01 469 8493 zatražiti da Vam se pošalje na fax
2. Rješenje o upisu u sudski ili obrtnički registar subjekta koji posluje s hranom
3. Kopija uplate za pokriće troškova postupka evidencije (70,00 kn za prvi , za svaki idući objekt iznosi 30,00 kn )

Za dodatna pitanja:
Jasminka Kurtanjek, – tel.: 01 469 8499 , 469 8493
Romana Franić, državna sanitarna inspektorica – tel.: 01 459 6154 , 469 8493
Za brisanje iz evidencije, zahtjeve za izmjenu rješenja i duplikate rješenja :
Marko Bolanča tel. 01 459 6158

« Povratak na novosti | Napisano 07.06.2011.