Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od širenja zaraznih bolesti („NN“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 i 10/18) te preporukama i smjernicama Stožera civilne zaštite RH i Ministarstva poljoprivrede RH, a vezano za aktualnu situaciju širenja COVID-19, Stožer civilne zaštite grada Hvara, d o n o s i

Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Članak 1.

Odlukom o mjeri obustava rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-13, od 22. ožujka 2020. godine, Nacionalni stožer civilne zaštite obustavio je rad tržnica i ribarnica.

Članak 2.

Prodaja i distribucija ribe ovlaštenih gospodarskih subjekata obavljat će se s broda, na lokacijama Križna Luka i Riva, poštujući stroge higijenske mjere propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prodaja i distribucija ribe obavljat će se svakog dana u vremenu od 8 do 11 sati te od 15 do 17 sati.

Članak 3.

Svi gospodarski subjekti ovlašteni za prodaju i distribuciju ribe obvezni su se prijaviti Stožeru civilne zaštite Grada Hvara radi registriranja i organizacije trgovine.

Članak 4.

Svako kršenje odredbi ovog Zaključka prijavljuje se Stožeru civilne zaštite Grada Hvara.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na web stranicama Grada Hvara.

Načelnik Stožera

Kuzman Novak
Preuzeto od Grad Hvar

« Povratak na novosti | Napisano 27.03.2020.