O nama

Udruženje obrtnika otoka Hvara je samostalna stručno-poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava koja u skladu sa Zakonom o obrtu i Statutom promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području otoka Hvara (obuhvaća grad Hvar, grad Stari Grad, općinu Jelsa i općinu Sućuraj).

Pravni okvir za djelovanje Udruženja određen je u člancima 55.-73. Zakona o obrtu, a sukladno čl. 60 st. 6. Zakona, članstvo u Udruženju obrtnika je obvezno, i to za obrtnike, trgovce pojedince i trgovačka društva koja obavljaju trgovačku djelatnost, a koji imaju sjedište na teritorijalnom obuhvatu Udruženja.

Statutom Udruženja uređuju se zadaće i poslovi Udruženja, a osobito: sadržaj rada; organizacija i teritorijalni obuhvat Udruženja; ostvarivanje interesa članova u Udruženju; prava, obveze i odgovornosti članova; postupak donošenja i izmjene Statuta i drugih općih akata; tijela Udruženja, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata; način odlučivanja u tijelima Udruženja, oblici, organiziranje rada u Udruženju, a napose organiziranje i zadaci Stručne službe Udruženja; zastupanje i predstavljanje Udruženja, sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama, javnost rada i informiranje, i osiguranje sredstava za rad Udruženja.

Tijela Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Udruženje obrtnika otoka Hvara okuplja oko 720 članova koji obavljaju različite djelatnosti, a unutar Udruženja djeluju kroz cehovsku povezanost – sekcije razvrstane na najbrojnije djelatnosti (sekcija ugostitelja, trgovaca, ribara, taxi prijevoznika).